KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 105. ภาวะผู้นำ

• ภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นสิ่งที่ตีความได้หลากหลาย   เอามาใช้ในการบริหารงาน   ในการพัฒนาองค์กร  พัฒนาคน พัฒนาตนเอง   พัฒนาชุมชน  ฯลฯ ได้มากมาย
• ใน KM ก็ใช้ภาวะผู้นำ เป็นเครื่องมือสร้างพลังดำเนินการเพื่อความสำเร็จ   แต่นิยาม “ภาวะผู้นำ” ต่างจากนิยามทั่วๆ ไป 
• ในนิยามทั่วๆ ไป ภาวะผู้นำ หมายถึงคุณสมบัติหรือขีดความสามารถ (ศาสตร์และศิลป์) ของคนที่เป็นหัวหน้า
• แต่ KM นิยามคำว่า “ผู้นำ” ใหม่    ว่าหมายถึงคนทุกคน    ในกิจกรรม KM ที่เข้มแข็ง ทุกคนในหน่วยงาน/องค์กร ต้องเป็นผู้นำ
• เรานิยาม “ผู้นำ” ว่าหมายถึงคนที่ทดลองวิธีการใหม่ๆ   ทดลองทำงานใหม่ๆ   มีความกล้าที่จะริเริ่มในสิ่งที่ยังไม่มีคนเคยทำ    ใน KM เรามอง “ผู้นำ” ที่คุณสมบัติของการริเริ่มปฏิบัติ   นำปฏิบัติ    ผู้นำใน KM คือ “ผู้นำปฏิบัติ”   ดังนั้น ในกิจกรรม KM เราต้องการให้ทุกคนเป็นผู้นำ
• หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่ทำ KM ต้องเปิดโอกาส และสร้างบรรยากาศ ให้ทุกคนเป็น “ผู้นำ” ในงานในหน้าที่ของตน   และให้รางวัล/ยกย่องผู้มี “ภาวะผู้นำ” สูง
• “ภาวะผู้นำ” อีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นทั้ง เครื่องมือ (means) และเป้าหมาย (end) ของการทำ KM คือ “ภาวะผู้นำรวมหมู่” (collective leadership)    ซึ่งจะมีพลังสูงกว่าพลังของภาวะผู้นำระดับบุคคลอย่างมากมาย
• การ “สนธิพลัง” (synergy) ของ ภาวะผู้นำระดับบุคคล   เป็นภาวะผู้นำรวมหมู่ จะทำให้เกิดพลังในลักษณะคล้ายๆ ปฏิกิริยาลูกโซ่   ทำให้เกิดพลังงานมหาศาล   หรือกล่าวได้ว่ายิ่งกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ เพราะจะเกิดพลังที่ก่อกำเนิด “ภพภูมิใหม่” (new order)

วิจารณ์ พานิช
๒๖ เมย. ๔๙
บนเครื่องบินไปไต้หวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ในนิยามของ KM ภาวะผู้นำ เป็นคนที่เข้าไปจัดการความรู้ เพื่อให้ได้รู้ในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วและยังไม่ได้นำมาใช้ใช่หรือเปล่าครับอาจารย์หมอ จัดการในสิ่งที่เขาเคยเรียนเคยรู้แต่ไม่นำสิ่งที่รู้จักมาใช้ประโยชน์ คุณอำนวยใช้ภาวะผู้นำมากระตุ้นให้สิ่งที่เขามีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แบบนี้พอถูกต้องไหมครับอาจารย์