กองการเจ้าหน้าที่ มข. ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรด้านบริหารงานบุคคล (KM)  สังกัดกองการเจ้าหน้าที่และคณะหน่วยงาน ดังนี้

   1.  วันที่ 7  กรกฎาคม 49 เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ระเบียบให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย และดูงาน ณ.ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ระเบียบใหม่ล่าสุด)

       - การจัดทำบล็อกแลกเปลี่ยนความรู้ด้านบริหารงานบุคคล

       - กบข. ที่ควรทราบเพิ่มเติม

2. วันที่ 14  กรกฎาคม 49 เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารบุคคล ระบบข้าราชการ ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย

3. วันที่ 21  กรกฎาคม  49  เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องทะเบียนประวัติ

4. วันที่ 28  กรกฎาคม  49  เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสวัสดิการและสิทธิผลประโยชน์ ของชาว มข.

5. วันที่ 4  สิงหาคม  49  เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องตำแหน่งทางวิชาการ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ

6. วันที่ 11  สิงหาคม  49  เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบงานสารบรรณ

7. วันที่ 29  สิงหาคม  49  เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน โดย รศ. ลำปาง  แม่นมาตย์

         งานนี้ ฝ่ายวิชาการ  กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดดำเนินการ  หากท่านใดสนใจต้องการจะเข้ารับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็ใคร่ขอเชิญได้ตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วยครับ

         สิ่งที่ตัองการและอยากจะได้จากการดำเนินงานมากที่สุดคือ การที่คณะ/หน่วยงานที่ต้องทำงานและประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบ วีธิการปฎิบัติ และนำไปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ได้รับทราบ และเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องที่ทุกฝ่ายได้นำเสนอ นำมาซึ่งการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร