เป็นสิ่งที่ พวกเราที่ทำการจัดการความรู้ เกิดความรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนแบบไม่เป็นทางการ จะทำให้สกัดความรู้ ความเชื่อที่อยู่ลึกในใจมากกว่าบรรยากาศแบบตึงเครียด และคิดว่าความเชื่อตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริง ลองสังเกตจากการประชุม การทำงาน หรือ ชีวิตในบ้าน

หากคนรอบข้างเกิดความเครียด วิตกกังวล กลัว หลายคนจะไม่กล้าแสดงความคิด ความเชื่อของตนเอง ทำให้บางครั้งไม่ได้ ความรู้ ความคิด ความเชื่อที่แท้จริงออกมา  ดังนั้นตอนหลังๆเราก็ใช้รูปแบบ

แบบไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน