ความหมายของคำว่า "เทคโนโลยี"

ความหมายของคำว่า "เทคโนโลยี"

ความหมายของคำว่า "เทคโนโลยี"

      คำว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า "Technologia"  ซึ่งหมายถึง   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทาง อุตสาหกรรม    ถ้าในแง่ของความรู้ เทคโนโลยีจะหมายถึง ความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตในอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์   หรืออาจสรุปว่า เทคโนโลยี   คือ   ความรู้ที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ   ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เอง ทั้งในแง่ความเป็นอยู่และการควบคุมสิ่งแวดล้อม
              
 
โดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ  มาผสมผสานประยุกต์ เพื่อสนองเป้าหมายเฉพาะตามความต้องการของมนุษย์ด้วยการนำทรัพยากรต่าง ๆ  มาใช้ในการผลิตและจำหน่ายให้ต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนการ  เทคโนโลยีจึงมักจะมีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะเวลาและสถานที่  และหากเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม   เทคโนโลยีนั้นจะเกื้อกูลเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม   หากไม่สอดคล้องเทคโนโลยี นั้น ๆ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามหาศาล
             

อ้างอิง

http://www.tpa.or.th/tpawbs/viewtopic.php?id=622  เมื่อ 26/05/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พงษ์พันธ์ จีนหวั่นความเห็น (0)