ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ทำให้มีการพัฒนา   คิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก    เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี    เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน    สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น    เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ    เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก    การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา

 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology)

  •    Information หมายถึง การรวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data) จากที่ต่างๆมาผ่านกระบวนการเรียงลำดับ การคำนวณ การจัดกลุ่ม หรือสรุปผล เพื่อสร้างเป็นรายงานหรือจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำเสนอขององค์กรซึ่งจะเรียกข้อมูลดิบ หลังจากผ่านกระบวนการข้างต้น นี้ว่าเป็น สารสนเทศ

  •   Technology หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง การใช้สิ่งของกระบวนการหรือวิธีการดำเนินงาน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีในธรรมชาติ

  • ดังนั้นความหมายโดยรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology ที่มักเรียกกันว่า IT นั้น เน้นถึงการจัดการในกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์

ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • การใช้อินเตอร์เน็ตโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ( wap)

  • ปาล์มคอมพิวเตอร์( Palm computer) 

  • การประชุมทางไกล( Tele Conference)  เป็นต้น

  อ้างอิง

http://www.bs.ac.th/in_ben/in3page1.html

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พงษ์พันธ์ จีนหวั่นความเห็น (0)