คราวที่แล้วเราเสนอได้เรื่องราวของเมืองชุมพรสมัยอยุธยาไปแล้วนะคะ  วันนี้มาติดตามกันต่อค่ะ  บทบาทเมืองชุมพรสมัยธนบุรี  ส่วนใหญ่ยังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการทำศึกสงคราม  ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  แต่ในช่วงสมัยธนบุรีมีระยะเวลาไม่ยาวนานจึงพบเรื่องราวที่กล่าวถึงจังหวัดชุมพรเพียงเล็กน้อย 

สมัยธนบุรี
                เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ได้กู้เอกราชและตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว ได้โปรดให้เจ้าพระยาจักรี (แขก) เป็นแม่ทัพ พร้อมทั้งพระยายมราช พระยาศรีพิพัฒ พระยาเพชรบุรี เข้าตีเมืองนครศรีธรรมราช  โดยยกกองทัพไปทางเมืองเพชรบุรี  เมื่อถึงเมื่อปะทิว  ชาวเมืองปะทิวและเมืองชุมพรได้ยกครอบครัวหนีเข้าป่า มีเพียงนายมั่นและพรรคพวกขอเข้าสวามิภักดิ์เป็นข้าราชการ  จึงมีใบบอกมายังกรุงธนบุรี  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้นายมั่นเป็นพระชุมพร  และโปรดให้เกณฑ์เข้ากองทัพของเจ้าพระยาจักรีเพื่อยกไปตีเมืองนครศรีธรรมราชต่อไป

              พรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวของเมืองชุมพรสมัยรัตนโกสินทร์กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  กันต่อนะคะ