แนะนำตัวช่วย KM ยุคใหม่
           การทำ KM ต้องทำแบบบูรณาการ หรือเป็นองค์รวม     คือต้องใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนางานหลากหลายเครื่องมือ    โดยที่ KM เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่ง    ตอนนี้เครื่องมือที่กำลัง “ร้อน” ๒ ตัวคือ creativity กับ TRIZ ครับ   ท่านที่สนใจ TRIZ ค้นได้โดย Google    TRIZ เป็นคำย่อจากภาษารัสเซีย แปลว่า Theory of Solving Problems Inventively
วิจารณ์ พานิช
๙ กย. ๔๘