จากการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้เลือด มีแนวโน้มสูงขึ้น นักศึกษาป่วยหลายราย และในชุมชนสามเหลี่ยม 2 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก น่าจะเกิดการะบาด

      การควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนต้องเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง กำจัดลูกน้ำยุงลาย ช่วยกัน หน้าฝนทีไร ไข้เลือดออกระบาดทุกครั้ง

     ไข้เลือดออก รายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ของกระทรวงสาธารณสุข

http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=32596

      ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 มิ.ย.2553 มีผู้ป่วยรวม 26,185 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 6 ราย ได้แก่ จ. สงขลา 2 ราย นครศรีธรรมราช นครราชสีมา อุดรธานี และ ชัยนาท จังหวัดละ 1 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยรายภาค มีดังนี้ ภาคใต้ 6,976 ราย รองลงมาคือ ภาคกลาง 9,823 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,579 ราย และภาคเหนือ 2,807 ราย
       
        
         กลุ่มอายุที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี 

      ตัวเลขจากการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เราจะรับมือ ควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนได้อย่างไร ต้องมาช่วยกันคิดแล้วคะ ซึ่งได้วางแผนและจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ซึ่งก่อนหน้าที่จะย่างเข้าหน้าฝน ทางโรงพยาบาลได้มีการแจ้งเตือน แนวทางการปฏิบัติ สำรวจลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน ก่อนที่โรงเรียนจะเปิด ส่วนของการรณรงค์ซ้ำเมื่อเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งกำลังของบประมาณดำเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมป้องกันไข้เลือดออกมากขึ้น และเจ้าของบ้านก็ต้องใส่ใจในบ้านเรือนของตนเอง ได้ง่าย ๆ ดังนี้ต่อไปนี้

             1. ดูแลบ้านเรือนให้สะอาด เปิดบ้านให้โล่ง ให้แสงแดดส่งถึง ไม่ให้บ้านอับชื้น เก็บกวาดหยากไย่ ไม่ให้เป็นที่เกาะของยุง

              2. เสื้อผ้า พับเก็บ แขวนในตู้ให้เรียบร้อย ไม่ควรตาก แขวนไว้ตามฝาผนัง เพราะยุงจะชอบมาเกาะและวางไข่ โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำและเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซัก

             3. กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย ในบ้าน นอกบ้าน ไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะ ขวด หรือยางรถยนต์

             4. บ้านติดมุ้งลวด ถ้าไม่มีมุ้งลวด ต้องนอนกางมุ้ง

             5. ทำที่ดักยุงลาย เรียกว่าคอนโดยุง ให้ยุงมาเกาในช่วงกลางคืน หลังจากนั้นไล่ให้ยุงมาอยู่ฝนถึงตาข่าย นำไปตากแดดจัด ๆ ยุงก็ตายหมด ( วิธีทำคอนโด จะค้นหามาเพิ่มเติมในบันทึกต่อไป )

       ข้อต่อไป อยากจะขอให้สมาชิก ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าสู่กันฟัง  ซึ่งในแต่ละพื้นที่การรณรงค์ป้งอกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกจะไม่เหมือนกัน

       ช่วยคิดและแนะนำเพิ่มเติมนะคะ ทำอย่างไร จึงจะกำจัดยุงลาย ตัวเต็มวัยได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องพ่นยา ซึ่งตอนนี้มีวิจัยสนับสนุนว่ายุงลาย ดื้อต่อยา พ่นยาฆ่าแล้วไม่ตาย ใช้วิธีสมุนไพร หรือชีวภาพ ที่ได้ทดลองหรือปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างง่าย ๆ  ประหยัด

       กำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ค่าตรวจ CI=0

       กำลังบันทึกอยู่ ยุงกัดไปหลายตัวแล้วคะ

      

ขอบคุณล่วงหน้าคะ