กระบวนการของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การทำงานใหญ่ของคนตัวเล็กๆ

การรวมจิต รวมใจผ่านความห่วงใยของเราครับ
      ในกระบวนการของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จะเกิดขึ้น 2 จุด ในเรื่องของใจ
คือ การสร้างพลัง หรือสร้างคลังสมอง และ กระบวนการมีส่วนร่วม


การทำงานใหญ่ของคนตัวเล็กๆ
การรวมจิตรวมใจเป็นพื้นฐานของการทำงานแบบมีส่วนร่วม เป็นประเด็นเล็ก ๆ
ที่คนตัวเล็ก ๆ จะต้องทำ เพื่อทำการใหญ่

      การทำการใหญ่แบบมีส่วนร่วม เกิดขึ้นจาก
        1. หัวใจได้ถูกตีแผ่ เพื่อให้เกิดรู้จัก และเข้าใจซึ่งกัน และกัน
        2. การพูดคุย เป็นเวทีสื่อสารกัน ที่เรียกว่าวิสาสะ ปรมาญาติ
เพื่อทำความรู้จักกันยิ่งขึ้น
        3. การมองโลกในแง่ดี มีความรัก ห่วงใย และอาทรซึ่งกัน และกัน

เราต้องมาทำความเข้าใจกับความเป็นมนุษย์กัน  ความเป็นมนุษย์ต้องเห็น สัมผัส 
มีความหมาย มีความรู้ มีการตีความ และมีความแตกต่างกัน
องค์ประกอบ 3 ตัว ในการเข้าใจมนุษย์ (ก่อนทำการสุมหัวกัน)

          1) ประสบการณ์
          2) สมอง การคิด
          3) จินตนาการ


การคิดแบบสร้างสรรค์ ต้องมีพื้นฐานมาจาก 

        1. เชื่อมั่นในตัวกลุ่ม เชื่อมั่นว่ากลุ่มเป็นคุณภาพใหม่ และมีประสิทธิภาพที่
มากกว่า
        2. กลุ่ม จะต้องมีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามัคคีกัน
เรียนรู้ที่จะเข้าใจกัน และมีเป้าหมายร่วมกัน
        3. ทุกคนต้องคิดว่าทุกคนมีคุณค่า ต้องมีการรวมกลุ่ม และส่งเสริม
การเป็นเครือข่าย 
        4. มีทักษะการจัดการ ที่ไม่ใช้อำนาจ แต่มีลักษณะผู้นำยุคใหม่
        5. สามารถจัดการเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นเชิงข้อมูลได้ มีข้อมูลที่แม่นยำ
มีการวิเคราะห์ ข้อมูล ประมวลการคิดเชิงระบบได้ ดึงศักยภาพของแต่ละคนมาใช้ได้
โดยคาดหวังว่า ผลการดำเนินงานมีทั้งในเชิงบวก ลบ และบวก-ลบ 
        6. ใช้จินตนาการ 
        7. จับประเด็นได้ เชื่อมโยงประเด็นอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
        8. ตรงเวลา เห็นความสำคัญของเวลา 
        9. เป็นมนุษย์ มีสามัญสำนึกที่ดี

    การเรียนรู้การแก้ไขโดยใช้ 2 ทฤษฎี ได้แก่

        1. การมองตัวเองให้สูงขึ้น ดูกว้าง มีวิสัยทัศน์ ต้องถอย 1 ก้าว เพื่อทบทวน อดีต
ปัจจุบัน และอนาคตเสมอ
        2. การมองแบบทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และใช้เป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
การดำเนินงาน
        3. การเรียนรู้กระแสการเปลี่ยนแปลง
  
    
   ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน
      กระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน เกิดจากการเป็นครูของกัน และกัน 
โดยใช้ต้นทุนของชีวิต ต้นทุนทางจิตใจ และต้นทุนทางการศึกษา ซึ่งกระบวนการนี้จะ
เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เป็นผู้ใหญ่พอ
ผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
      1. การจัดการกับการมีความเห็นแตกต่างกันของแต่ละคน
      2. การหลอมรวมแนวคิดต่างๆ แบบไม่มีผิด หรือ ถูก
      3. การจัดเวทีพบปะ เรียนรู้ร่วมกัน
      4. การจัดความคิดให้เป็นระบบ
      5. การให้ความสำคัญกับข้อมูล วิเคราะห์ และใช้ข้อมูล
      6. การทำงานแบบมีหลากหลายความคิด
      7. การสรุปความคิดรวบยอด หรือแนวคิด
      8. การสร้างพื้นฐานความเข้าใจ โดยเฉพาะเข้าใจความเป็นมนุษย์
      9. การจัดการเชิงระบบ
      10. การคิดสร้างสรรค์
      11. การคิด และสังเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน
      12. การกำหนดเวลา ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเสมอ
      13. การ…….เป็นงง ….ในบางครั้ง

แนวทางการทำงานกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
      1. มองทุกเรื่อง แบบสามัญสำนึก - มนุษย์มีขัดแย้ง มีสามัคคี ต้องฝึกการจัด
สมดุลภายในองค์กรให้ได้ เพื่อให้เกิดความหนักแน่น
      2. เรียนรู้การทำงานแบบมีข้อจำกัด เริ่มต้นที่ตัวเรา อาสาเอง ทำเอง
      3. ใช้ปิยวาจาในการทำงาน และพูดคุย 
      4. มองโลกในแง่ดี ให้กำลังใจกันและกัน
      5. ต้องเชื่อมั่นว่า ทุกคนมีศักยภาพ โดยเคารพกัน เข้าใจกัน และ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
      6. ต้องเชื่อมั่นพลังของกลุ่ม
      7. มีการประเมินความเป็นไปได้จริง ในการดำเนินงาน
      8. เตรียมพร้อมว่า การทำงาน ต้องเหนื่อย อึดอัดต่อระบบระเบียบ
ที่มีแต่คนไม่ทำ
      9. ยอมรับว่า ยิ่งทำงาน ปัญหายิ่งเยอะ แต่การพบปัญหา ทำให้เกิดความรู้
และทักษะในการทำงานที่ยุ่งยาก และซับซ้อน
      10. ต้องคิดกลไกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาใหม่เนื่องจากปัจจุบัน วิกฤตมีมาก
และกระแสปฏิรูปกำลังเกิด
  
    

วันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนครับ  สำหรับคนทำ KM  พวกเราชาวศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน   ขอส่งความปราถนาดีถึงทุกท่านครับ....eat


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพรความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่าน eat

     เป็นเรื่องราวของผู้นำที่ดีมากครับ ผมขอ jam ด้วย

การจะเป็นผู้นำที่ดี ต้อง มี "๓ มี และ ๑ อย่า"

   ๑.มีใจรัก

   ๒.มีทักษะ

   ๓.มีความพร้อม

   ๔.อย่าให้ บุญ หล่น ทับ แล้ว รับไม่ทัน

ด้วยความเคารพครับ

JJ

eat
IP: xxx.19.40.46
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่กรุณาแสดงความคิดเห็นครับ  คุณ  JJ