การกำหนดสมรรถนะย่อยและตารางอิสรภาพ

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คลอดแล้วสมรรถนะย่อยและตารางอิสรภาพ

               การกำหนดสมรรถนะย่อยและตารางอิสรภาพของสพท.ชพ.1

              วันนี้ (วันที่ 9 กันยายน 2548) สพท.ชพ.1 ได้จัดประชุมเชิงปฎฺบัติการ  เรื่อง  การกำหนดสมรรถนะย่อยและตารางอิสรภาพ  โดยให้ข้าราชการในสพท.ชพ.1 ทุกคนเข้าร่วมการอภิปราย  และนำเสนอความคิดเห็น  เพื่อปรับปรุงสมรรถนะย่อยและตารางอิสรภาพที่คณะกรรมการยกร่าง ฯ ได้จัดทำไว้เป็นเบื้องต้นก่อนแล้ว  การดำเนินการในวันนี้มีดังนี้

               ในภาคเช้า

                นายกำจัด คงหนู  ผอ.สพท.ชพ.1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญ และกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

               จากนั้น นายปรีชา  บัวกิ่ง  รองผอ.สพท.ชพ.1 ได้ชี้แจงการกำหนดสมรรถนะย่อยและตารางอิสรภาพ  และขั้นตอนที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดำเนินการให้เสร็จ

               จากนั้นได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มตามสมรรถนะหลัก  และให้สมาชิกได้ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะย่อยและตารางอิสรภาพ

               ในภาคบ่าย

               ให้แต่ละกลุ่มมอบหมายตัวแทนนำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม  และการปรับเปลี่ยนสมรรถนะและตารางอิสรภาพ ให้ที่ประชุมใหญ่ร่วมพิจารณา 

               และลงมติร่วมกัน  จนในที่สุดก็คลอดสมรรถนะย่อยและตารางอิสรภาพที่สมบูรณ์เมื่อเวลา 15.30 น. 

               สพท.ชพ.1 ได้สมรรถนะหลัก และสมรรถนะย่อยดังนี้

               1. สมรรถนะด้านการบริการทางการศึกษา

                 1.1  การสื่อสาร

                 1.2  การบริการที่ดี

                 1.3  การมีจิตมุ่งบริการ

                 1.4  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

               2.  สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

                  2.1  การเรียนรู้และใช้ประโยชน์

                  2.2  ความสามารถในการประยุกต์และพัฒนา

              3.  สมรรถนะด้านพัฒนาบุคคล

                 3.1  ความใฝ่รู้

                 3.2  การตัดสินใจและแก้ปัญหา

                 3.3  ความเชี่ยวชาญในหน้าที่

                 3.4  การคิดและพัฒนางาน

                 3.5  การประสานงาน

                 3.6  การพัฒนาระบบงาน

                 3.7  การทำงานเป็นทีม

               4.  สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์

                  4.1  ความฉลาดทางอารมณ์

                  4.2  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                  4.3  การสร้างความสัมพันธ์

               5.  สมรรถนะด้านระเบียบและกฎหมาย

                  5.1  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบที่จำเป็นในหน้าที่

                  5.2  การปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงในการปฎฺบัติหน้าที่

                  5.3  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

                  5.4  ความถูกต้องของงาน

                  5.5  การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

                  5.6  การเชื่อมโยงการใช้กฎหมาย/ระเบียบกับระบบงาน

              6.  สมรรถนะด้านการวางแผน

                  6.1  การจัดทำแผนและมีแผนตามรูปแบบที่ถูกต้อง

                  6.2  การปฎิบัติตามแผนในแต่ละขั้น

                  6.3  การใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า

                  6.4  การประเมินแผน

                  6.5  การรายงานแผน

             สพท.ชพ.1 จะได้จัดส่งตารางอิสรภาพและเอกสารอ้างอิงให้จังหวัดชุมพรภายในอาทิตย์หน้าคะ

             ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km chumphon area1ความเห็น (0)