บ้านหนองเทา ออมเงิน สร้างแรง สู่ความเข้มแข็ง และพึ่งตนเอง

บ้านหนองเทา ออมเงิน สร้างแรง สู่ความเข้มแข็ง และพึ่งตนเอง

        ราษฎรชาวหนองเทาส่วนหนึ่ง มีความต้องการและอยากให้ทางหมู่บ้านมีกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตเหมือนบ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาขา บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน ทางแกนนำหมู่บ้าน ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้าน นางประจวบ จินาสุจ  ได้ติดต่อประสานงานมายังพัฒนาการอำเภอหลังสวน คือ นายประโชติ  สนธิเมือง  และอาสาพัฒนาผู้รับผิดชอบตำบลในสมัยนั้น คือ นายกำพล  ไกรนราพงษ์  นัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ให้คำแนะนำถึงแนวทาง ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตว่าสามารถเป็นแหล่งทุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากการประชุมมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก จำนวน 78 ราย ซึ่งที่ประชุมถือว่าสมาชิกทั้ง 78 ราย เป็นสมาชิกก่อตั้งเพื่อคัดเลือกคณกรรมการและร่วมกันตั้งกฎระเบียบข้อบังคับ โดยมีการคัดเลือก คณะกรรมการขึ้น 4 คณะ คือ

          1. คณะกรรมการอำนวยการ
          2. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
          3. คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้
          4. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม

          คณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่าย ได้กำหนดวันเริ่มรับสัจจะเป็นครั้งแรก คือ วันที่ 11 มกราคม 2537 และได้นัดหมายให้ทุกวันที่ 11 ของทุกเดือนเป็นวันส่งสัจจะตลอดไป และได้จัดทำระเบียบข้อบังคับใช้ในการบริหารกลุ่ม โดยผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกกลุ่ม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

          1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้รับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อนสมาชิกและพัฒนาชุมชน ตลอดถึงการให้บริการทางการเงินตามอุดมคติที่ว่าช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยดำเนินการในรูปแบบประชาธิปไตย และไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา และทางการเมืองแต่อย่างใด
          2. สมาชิกภาพ สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
              - ประเภทสามัญ
              - ประเภทวิสามัญ
              - ประเภทกิติมศักดิ์
          3. การให้เงินกู้และดอกเบี้ย มี 3 ประเภท
              - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
              - เงินกู้สามัญ
              - เงินกู้พิเศษ
          เงินกู้ทั้ง 3 ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท
          4. การประชุมใหญ่สมาชิก ประชุมปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมกราคม  ของทุกปี
          5. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ
              - คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
              - คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้
              - คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
              - คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม
          6. การเงินของกลุ่ม เหรัญญิกนำเงินของกลุ่มไปฝากไว้ ณ ธนาคารออมสิน สาขาหลังสวน กำไรสุทธิประจำปี จัดสรรดังนี้
              1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  5%
              2. เป็นทุนดำเนินการ             5%
              3. ปันผลให้สมาชิก              90%
          7. บทบังคับ

และปัจจุบัน กลุ่มได้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนี้
          1. มีสมาชิก 549 คน มีสัจจะสะสม 5,618,880.- บาท
          2. ทำให้สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
          3. มีกองทุนสวัสดิการ สำหรับสมาชิกและชุมชน
          4. ขยายเขตบริการครอบคลุมทั้งตำบล และตำบลข้างเคียง
          5. สมาชิกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม 5 ประการ และมีวิถีชีวิตตามระบบประชาธิปไตยทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

 

                                                                     นางทิพย์วรรณ  ศรัณยวงศ์
                                                                     พัฒนาการอำเภอหลังสวน 
         

 

 

 

         

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรความเห็น (0)