หลายหน่วยงานขณะนี้คงได้ทำแผนปฏิบัติการประจำปี 49 แล้ว และวันนี้พี่อ๋า (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องทำโครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมภารกิจหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ การทำแผนดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจหลัก รศ.มาลินีได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับสำนักงานเลขานุการในการทบทวนโครงการในปีที่ผ่านมา < Link >

        ในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้เสนอโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 หลายโครงการ มีทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณ และไม่ใช่งบประมาณ เพื่อพัฒนาคน และพัฒนางาน และมีโครงการใหม่ ๆ  ที่ผมได้เสนอ  อาทิเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยสถาบัน , โครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ , โครงการประเมินอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน ,  โครงการคณบดีพบหน่วยงาน , โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เป็นต้น สำหรับโครงการต่อเนื่องที่ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดคือ โครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน , โครงการเสวนาภาษาออฟฟิศ นอกจากนี้โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทางคณะฯ ก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ปีนี้ผมเสนอโครงการทำบุญทอดผ้าป่า (คาดว่าจะทำในช่วงวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประมาณเดือนกรกฎาคมครับ)

          นอกจากโครงการที่มุ่งพัฒนาคน และพัฒนางาน แล้วผมมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้วย ในส่วนของสำนักงานเลขานุการที่ผ่านมาได้ทำโครงการออฟฟิศสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์   (เนื่องจากบ้านอยู่ติดกัน) โดยเรามีการจัดเลี้ยงสังสรรค์กันในช่วงปีใหม่  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานครับ ปีนี้คุณสุรีย์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลฯ) กับผมได้คุยกันว่าอยากเชิญชวนสำนักงานเลขานุการอื่นด้วย แต่ผมยังไม่ได้พุดคุยกับที่อื่นครับ วันนี้เราอยู่บ้านหลังเดียวกันคือ ม.นเรศวร อยากให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขครับ

<p align="right">บอย</p> <p align="right">ชุมชนสำนักงานเลขานุการ</p>