แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกี่ยวกับสรรพสามิต

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้

ขั้นตอนการปฏิบัติของการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

1.  นายสุภาพ  เทวฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต 7
ประธาน
2.  นายอุทัย  ภูณะพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
เลขานุการ
3.  นางวงเดือน  กุลวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5
คณะทำงาน
4.  นางอำนวย  อุดมศิลป์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
คณะทำงาน

วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต สรรพสามิต  เพื่อสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน excisechumphonความเห็น (0)