แบ่งกลุ่ม KM

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์

แบ่งกลุ่ม KM ตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มการจัดการความรู้ ( KM ) ตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์

กลุ่มภารกิจด้านการจัดเก็บภาษี

1.  นายอุทัย  ภูณะพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
ประธาน
2.  นางชวาลา  สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 6
เลขานุการ
3.  นางจรรยา  อามานนท์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.  นายชูสิน  ขวัญสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
สมาชิก
5.  นายสุธรรม  ใยยอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
สมาชิก
6.  นายสุนัน  หยูคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 6
สมาชิก
7.  นายบุญส่ง  สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 6
สมาชิก
8.  นายสมศักดิ์  ทองโสม
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5
สมาชิก
9.  น.ส.ปัญญ์ชลี  ยืนยั่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
สมาชิก

วิสัยทัศน์ของกลุ่ม ( Knowledge Vision )
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใจประหยัดพลังงาน

กลุ่มภารกิจด้านการปราบปราม

1.  นายสุภาพ  เทวฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
ประธาน
2.  นางวงเดือน  กุลวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5
เลขานุการ
3.  นายเจษฏาภรณ์  พลยมมา
เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต 6
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.  นายอุดร  แก้วสังข์
เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต 6
สมาชิก
5.  นายจารุพงษ์  พรหมจรรย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 6
สมาชิก
6.  นายสุวิทย์  ปานช่วย
นายตรวจสรรพสามิต 5
สมาชิก
7.  นายมนัส  จินต์สวัสดิ์
นายตรวจสรรพสามิต 5
สมาชิก
8.  ส.ต.ท.ทวีป  เหมะ
นายตรวจสรรพสามิต 5
สมาชิก

วิสัยทัศน์ของกลุ่ม ( Knowledge Vision )
เพื่อความเป็นธรรม  พัฒนาสังคม  ปลอดอบายมุข

กลุ่มภารกิจด้านการอำนวยการ

1.  นายอภิศาล  เพชรชู

เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
ประธาน
2.  นางยมนา  ภิญโญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
เลขานุการ
3.  นางอำนวย  อุดมศิลป์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
ผู้ช่วยเลขานุการ
4.  นายวิชาญ  แสงอรุณ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5
สมาชิก
5.  นายสุวิทย์  หนูรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
สมาชิก
6.  นางอารมย์  สุวรรณพัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
สมาชิก

วิสัยทัศน์ของกลุ่ม ( Knowledge Vision )
ข่าวสารเด่นชัด  ประหยัดพลังงาน  บริการรวดเร็ว

วิสัยทัศน์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
เพื่อร่วมกันประหยัด  เด่นชัดข่าวสาร  เน้นบริการและเป็นธรรม  นำคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน excisechumphonความเห็น (0)