ปูทูลกระหม่อม

 

ชื่อไทย   ปูทูลกระหม่อม

 

ชื่อสามัญ       Mealy Crab

 

ชื่อวิทยาศาสตร   Thaipotamon chulabhorn Naiyanetr,1993

 

ลักษณะทั่วไป  ปูทูลกระหม่อมจัดอยู่ในกลุ่มปูป่า กระดองเป็นสีเปลือกมังคุด ขอบเบ้าตาและขอบของกระดองทั้งสองข้างเป็นสีเหลืองส้ม ขาเดินทั้งสี่คู่เป็นสีเหลืองส้ม ตรงปลายขาข้อสุดท้ายเป็นสีขาว ก้ามหนีบทั้งสองข้างเป็นสีเหลืองส้ม ตรงปลายก้ามหนีบเป็นสีขาว

 

ถิ่นที่อยู่   ขุดรูอยู่บริเวณป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

โดย....สามารถ..อาท