จากการที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้จัดการความรู้ในหน่วยงาน และมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการความรู้โดยจัดโครงการตลาดนัดความรู้ ครูเพื่อศิษย์ :ประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อเด็กไทยวัยใส(ฝ่าวิกฤติวัยรุ่น)ไปเมื่อ 25-27 สิงหาคม 2548 ที่ผ่านมา ณ รร.รอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และคณะ ให้การบรรยายและถ่ายทอดวิธีการจัดการความรู้ แบบ CoP กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู ผู้บริหาร จากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 19 แห่ง หลังจากการจัดตลาดนัดในครั้งนี้ มีผู้บริหารให้ความสนใจอย่างมาก และกลับไปขยายผลการจัดการความรู้ในหน่วยงานของตน และเครือข่าย เมื่อ 7 ก.ย.48  ณ อบต.บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี โดยมี ผอ.สิงห์โต  แก้วกัลยา ร.ร.วัดเทียนถวาย เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ขุมความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางในทุกมิติของการจัดการศึกษา

ออรา

9 ก.ย.48