หนังสือประชาสัมพันธ์  

                    หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ

หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

ข้อ 1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
และให้จัดทำตามแบบที่ 7 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 

1.1 ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ      

1.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ           

1.3 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ       

 1.4 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ          

1.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ          

1.6 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ

ข้อ 2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำตามแบบที่ 8 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้           

2.1 แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์        

 2.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์     

2.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย            

 2.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์             2.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์             2.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์

ข้อ 3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้จัดทำตามแบบที่ 9 ท้ายระเบียบโดยกรอก รายละเอียดดังนี้            

3.1 ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว             

3.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว             

3.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย            

3.4 ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว            

3.5 ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว             

3.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว               

               ประกาศ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็นแจ้งความ
               แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของราชการ หรือเหตุการณ์ หรือ กรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ
               ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ
               

ตัวอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์

แบบประกาศ

(ตามระเบียบข้อ 20)

  ครุฑ

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ)  

เรื่อง...............................................................................

              (ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                                     ประกาศ  ณ วันที่ ...........................................  พ.ศ.  ...................

                                                              (ลงชื่อ)                                                                       

                                                   (พิมพ์ชื่อเต็ม)

                                                   (ตำแหน่ง)

-------------------------------------------------------------- 

แบบแถลงการณ์

(ตามระเบียบข้อ 21)  

ครุฑ  

แถลงการณ์ (ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)  

เรื่อง...................................................................

ฉบับที่ ........... (ถ้ามี)

-----------------------------------------

   (ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

                                   

                                                                   (ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)           

                                                         (วัน เดือน ปี)

------------------------------------------------------------ 

 

แบบข่าว

(ตามระเบียบข้อ 22)

  

ข่าว (ชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว)

เรื่อง...........................................

ฉบับที่ ........... (ถ้ามี)

 ______________

(ข้อความ)...................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

 

                                                                   (ส่วนราชการที่ออกข่าว)

                                                                                             (วัน เดือน ปี)

................................................................................