KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 97. สติ

• การทำ KM ที่ถูกต้อง เป็นการฝึกเจริญสติ โดยอัตโนมัติ
• การฟังอย่างลึก (deep listening) เป็นการเจริญสติ
• การใช้ AAR ในการทำงานร่วมกันเป็นวัตรปฏิบัติ   และมีข้อตกลงให้ทุกคนต้องร่วมกันทำ AAR   โดยให้ผู้ที่อาวุโสน้อยที่
สุดพูดก่อน   เป็นการส่งเสริมการเจริญสติโดยไม่รู้ตัว
• การเจริญสติ มีหลายระดับ   ที่เราพูดถึงกันเป็นระดับบุคคล   ใน LO ต้องมีการเจริญสติระดับกลุ่ม  ระดับหน่วยงานย่อย 
และระดับองค์กร ด้วย
• มีทั้ง การเจริญสติภายใน (บุคคล) และการเจริญสติเชิงระบบ 

• การเจริญสติเชิงระบบ ต้องเป็นการรับรู้สภาวะภายนอกตามความเป็นจริง   เป็นการรู้เท่าทันสภาพแวดล้อม   ไม่ใช่การตัดขาดจากสภาพแวดล้อม
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)