การตัดสินใจเพื่อการลงทุน (สรุปเนื้อหา)

การบัญชีเพื่อการจัดการ

                   การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน

                   โครงการลงทุนหมายถึง การซื้อสินทรัพย์ถาวร  เปิดกิจการสาขา ขยายการดำเนินงาน เพื่อหารายได้  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. การกำหนดสิ่งที่ต้องการ เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่  การขยายกำลังการผลิต  การลดต้นทุนการผลิต
 2. รวบรวมทางปฏิบัติที่ต้องการทั้งหมด
 3. จัดทำรายงานการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
 4. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
 5. กำหนดเงินทุนที่ต้องใช้

ฝ่ายบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องรวบรวมข้อมูล ดังนี้

 1. การประเมินผลโครงการ
 2. กำหนดวิธีประเมินโครงการ
 3. ทำรายงานผลการดำเนินงาน

วิธีประเมินโครงการ

 1. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี
 2. ระยะเวลาคืนทุน
 3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

         การหาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ จะต้องพิจารณาค่าของเงินทุนที่เป็นอยู่ แล้วนำมาคำนวณค่าของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เพื่อเป็นอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ต้องการ ค่าของเงินทุนมีดังต่อไปนี้

 1. Cost of dept คือ อัตราดอกเบี้ยหลังภาษี
 2. Cost of preferred stock คือ เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์
 3. Cost of equity capital คือ อัตรากำไรที่ผู้ถือหุ้นจะได้ ไม่ใช่อัตราเงินปันผล
 4. Cost of returned earning คือ อัตรากำไรที่นำไปลงทุน แทนที่จะนำไปจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น

                        รายจ่ายและรายได้ที่นำไปคิดงบประมาณการลงทุน

         รายได้ที่นำไปหาอัตราผลตอบแทนทางบัญชี (ROI) คือ  กำไรสุทธิทางบัญชี (Net income) ส่วนรายได้ที่นำมาหางวดเวลาคืนทุน และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ใช้เงินสดรับสุทธิ ( Net Cash Flow)

          Net Cash Flow คือ Cash Inflow – Cash outflow

          Cash outflow คือ เงินสดที่รับทั้งหมดในระหว่างงวด

          Cash Outflow คือ เงินสดที่จ่ายไปเป็นค่าใช้ในระหว่างงวด

          การหา Net cash Flow อีกวิธีหนึ่ง คือ Net Income + Depreciation + Amortization

          ราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน คือ ราคาทุนที่ได้มา หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม หรือ ราคาทุนของทรัพย์ที่ยังไม่ตัดค่าเสื่อมราคา

          ราคาซากของทรัพย์สินถาวรคือ ราคาขายของทรัพย์สินที่จะขายได้ เมื่อเลิกโครงการ ต้องนำไปหักออกจากราคาซื้อ ของทรัพย์สินถาวรเสียก่อน แล้วคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุโครงการ

          วิธีประเมินโครงการลงทุน

1.  Accounting rate of return = กำไรสุทธิหลังหักภาษีโดยเฉลี่ยต่อปี / เงินสดลงทุนเฉลี่ย

เงินสดลงทุนเฉลี่ย = (เงินลงทุนทั้งหมด + ราคาซากของทรัพย์สินถาวร) / 2

2.  Payback Period = เงินลงทุนทั้งหมด / เงินสดรับสุทธิต่อปี

เงินสดรับสุทธิ = กำไนสุทธิหลังหักภาษี + ค่าเสื่อมราคาต่อปี

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุนของทรัพย์สิน – ราคาซาก) / อายุการใช้

3.  Net Present Value = มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับเฉลี่ยต่อปี – มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน

         NPV มีค่าเป็น บวก ผลตอบแทนคิดลดของโครงการ สูงกว่า ผลตอบแทนที่ต้องการ รับโครงการ

         NPV มีค่าเป็น 0 ผลตอบแทนคิดลดของโครงการ เท่ากับ ผลตอบแทนที่ต้องการ รับโครงการ

          NPV มีค่าเป็น ลบ ผลตอบแทนคิดลดของโครงการ ต่ำกว่า ผลตอบแทนที่ต้องการ ไม่รับโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักบัญชีความเห็น (0)