การบัญชีเพื่อการจัดการ

ความหมายของบัญชีเพื่อการบริหาร

ความหมายและการใช้บัญชีบริหาร (การบัญชีเพื่อการจัดการ)

          การบัญชีบริหาร คือ การใช้วิธีการทางบัญชี รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานมทางการเงินใช้ในการบริหาร เพื่อจัดทำงบประมาณ กำหนดด้นทุน เพื่อตัดสินใจระยะสั้นและวิเคราะห์โครงการลงทุนระยะยาว

          ความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร  ต้องใช้ร่วมกัน ข้อมูลบัญชีการเงินต้องนำมาใช้ในบัญชีบริหารโดยตรงและต้องปรับปรุง เช่น ค่าเสื่อมฯ การรับจ่ายกระแสเงินสด บัญชีการเงินต้องใช้ข้อมูลจากบัญชีบริหาร เช่น ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ซึ่งได้มาจากบัญชีต้นทุนเป็นมาตรฐานตัดสินใจ

          ข้อแตกต่างบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร 

        บัญชีการเงิน  ใช้ระบบบัญชีคู่ แยกประเภทข้อมูล ทำรายงานการเงิน คำนึงถึงการใช้ของบุคคลภายนอก ไม่ค่อยยืดหยุ่น เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว

        บัญชีบริหาร  ไม่มีการรวบรวมที่แน่นอน ข้อมูลเกือบทั้งหมดได้จากรายงานของบัญชีการเงิน ข้อมูลประกอบด้วย อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต หน่วยของข้อมูล เป็นหน่วยเงินตรา และเป็นจำนวนหน่วย

          เกณฑ์ในการรวบรวมของบัญชีการเงิน คือ หนี้สิน ทรัพย์สิน ส่วนของเจ้าของ กำไร  ส่วนบัญชีบริหารรวบรวมตามความรับผิดชอบ

-   งวดเวลาบัญชีการเงิน ใช้ เดือน ไตรมาส  ปี  ไม่ยืดหยุ่น

-   งวดเวลาบัญชีบริหาร ใช้ตามบัญชีการเงิน และตามต้องการของฝ่ายบริหาร

-   รูปแบบรายงานบัญชีการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ งบกำไร / งบดุล / งบกระแสเงินสด

-   รูปแบบรายงานบัญชีบริหาร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร

-   บัญชีการเงิน ต้องมีความเชื่อถือได้ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น

-   บัญชีบริหาร  เชื่อถือได้น้อย เพราะส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลในอนาคต

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลการเงิน ได้แก่

1) เพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ                2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

3) เพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า         4) ลดต้นทุนของการผลิต

          สิ่งที่ควรปรับปรุงต่อเนื่องในการบริหาร

1)  ลดเวลาการเคลื่อนย้ายในการผลิต การเก็บรักษา รอรับบริการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพ

2)  ลดการสูญเสียทรัพยากร วัตถุดิบและแรงงาน

3)  ลดเวลาเตรียมเครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือกระบวนการผลิต

4)  ลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

การคำนวณต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย  คือ  ต้นทุนของสินค้าที่ขายไปงวดหนึ่งงวดใด

ต้นทุนขาย = สินค้าต้นงวด + ซื้อสินค้างวดนี้ - สินค้าลงเหลือสิ้นงวด

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักบัญชีความเห็น (0)