การบัญชีเพื่อการจัดการ

งบกระแสเงินสด

                         งบกระแสเงินสด

          ความหมาย   เป็นงบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จำแนกเงินสดรับเข้ามาและจ่ายออกไป ในรอบบัญชี จากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

          ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด

  1. ใช้ประกอบกับการเงินอื่น ประเมินการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
  2. งบปีก่อนๆ เป็นเครื่องชี้จำนวนเงิน ระยะเวลา ความแน่นอน ของกระแสเงินสด ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

       ความหมายของคำศัพท์ในงบกระแสเงินสด

          - เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท

          - รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด  ความเสี่ยงน้อย มีระยะเวลาถึงกำหนดสั้น เช่น ไม่เกิน 3 เดือน

          - กระแสเงินสด หมายถึง การได้มาใช้ไปของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด

          - กิจกรรมดำเนินงาน หมายถึง  กิจกรรมหลักก่อให้เกิดรายได้ ไม่ใช่กิจกรรมลงทุน จัดหาเงิน

          - กิจกรรมลงทุน การซื้อ จำหน่ายทรัพย์สินระยะยาวและเงินลงทุนอื่น ไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด

          - กิจกรรมจัดหาเงิน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาด องค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนกู้ยืมของกิจการ

          - กิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสินค้าและการให้บริการ

เงินสดรับจากลูกหนี้ = ขายหรือบริการ + ลูกหนี้ปลายปีลดลง หรือ – ลูกหนี้ปลายปีเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากรายได้ค่าสิทธิ ธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้เงินปันผลจากการลงทุน

เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ

ซื้อสินค้า = ต้นทุนขาย + สินค้าปลายปีเพิ่มขึ้น หรือ – สินค้าปลายปีลดลง

เงินสดจ่ายชำระหนี้ = ซื้อสินค้า + เจ้าหนี้ปลายปีลดลง หรือ – เจ้าหนี้ปลายปีเพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายในการดำเนินงาน = ค่าใช้จ่ายในการขายหรือบริหาร – ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี + ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น หรือ – ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลง + ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง หรือ – ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

 กิจกรรมการลงทุน

  1. ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  2. ขายที่ดิน
  3. ซื้อหลักทรัพย์

กิจกรรมจัดหาเงิน

  1. ออกหุ้นทุน
  2. ออกพันธบัตรหุ้นกู้

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในงบกระแสเงินสด แสดงได้ 2 วิธี

  • วิธีทางตรง คือ แสดงเงินสดรับ จ่าย ตามรายการหลักที่สำคัญ
  • วิธีทางอ้อม คือ แสดงด้วยยอดกำไรขาดทุนสุทธิ ปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด และรายการค้างรับ ค้างจ่ายของเงินสดรับและเงินสดจ่ายในอดีตหรืออนาคต และรายการของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกระแสเงินสด จากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักบัญชีความเห็น (0)