รายงานสดประชุมเตรียมการสรรหาอธิการบดี ม.ข

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านผาณิต นิติภัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการพิจารณาแนวทางกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ ท่านสมพร กลิ่นพงศา รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ท่านอภิสิทธิ์ รุจเกียรติกำจร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานสภาคณาจารย์ รศ.มนตรี บุญเสนอ ท่านบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น กรรมการและเลขานุการ

ภาพที่๑ จากซ้าย ท่านอภิสิทธิ์ ท่านสมพร ท่านอาจารย์ ดร.จีระ และ ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ ๒ จากซ้าย ท่านผาณิต ท่านรองกุลธิดา ท่านศักรินทร์ ท่านอาจารย์มนตรี และ ท่านบุญญฤทธิ์

 คณะกรรมการจะมีหน้าที่ "ทบทวนและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง กำหนดพันธกิจ และ นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวทยาลัย"

 ข้อสรุปเบื้องต้นทางคณะกรรมการ "จะได้รวบรวมและ ขอข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต ภาพที่ผู้บริหารระดับ คณะวิชา หน่วยงาน ตัวแทนองค์กรต่าง มีความปรารถนาที่จะ เห็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต"

JJ