การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

pps-sci
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอแสดงความยินดีกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพระยาประเสริฐ ฯที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
ขอแสดงความยินดีที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 จำนวน 20 คนของโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ณ ศูนย์ประสานการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เวลา 08.00 - 16.00 น. ครูทุกคนได้รับความรู้ด้านเนื้อหา  เทคนิคในการสอนวิทยาศาสตร์  การทดลองที่ก้าวไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  การบูรณาการต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  และสาระเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ตกกับนักเรียนถ้าครูนำไปสอนคือนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้น ตลอดเวลา ไม่รู้จักเบื่อ ได้คิด  วิเคราะห์  ทดลอง  ประดิษฐ์ และแสวงหาความรู้  การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมสัมมนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ความเห็น (0)