ความรู้คืออะไร

เมื่อไต่ถามกับตนเองว่าความรู้คืออะไร เรารู้สึกงุนงงเล็กน้อย ก็เลยถามคำถามต่อไปว่า

เรามีความรู้หรือไม่

ก็คงตอบว่ามีแน่นอน แล้วก็ถามตัวเองต่อไปว่า

ความรู้อะไรบ้างละที่เรามี

ก็คงจะต้องเริ่มต้นที่ความรู้ทั่วไปในชีวิตประจำวันก่อน ความรู้ในการประกอบอาชีพ ความรู้ในการเข้าสังคม ความรู้ในตำรา  ทฤษฎี ความคิดเห็นของผู้อื่น  ก็คิดคร่าว ๆ ได้เท่านี้ก่อน

ความรู้นั้นอยู่ภายนอกหรืออยู่ภายในตัวเรา

ความรู้น่าจะอยู่ทั้งภายนอกและภายในตัวเรา ดังภาษาอภิธรรมที่ท่านว่า ตัวรู้  และสิ่งที่ถูกรู้  สิ่งที่สำคัญน่้าจะได้แก่ตัวรู้คือสิ่งที่อยู่ภายใน ได้แ่ก่  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยเฉพาะวิญญาณ คือตัวรู้ คือถ้าไม่มีตัวรู้ ก็จะไม่มีความรู้

ความรู้แยกออกจากตัวรู้หรือผู้รู้ได้หรือไม่

ไม่น่าจะแยกออกจากตัวผู้รู้ได้ เพราะ ตัวรู้เป็นผู้กำหนดความหมาย นัยยะ จากสิ่งที่ถูกรู้

ความรู้ กับ โลกทัศน์ (world view) แตกต่างกันอย่างไร

โลกทัศน์น่าจะเป็นองค์รวมของความรู้ที่มีการตกผลึก ทำให้เกิดการวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ ของชีวิตของเราเป็นไปตามความต้องการของเรา  วิถีชีวิตเราถูกครอบงำด้วยความรู้ชุดหนึ่งที่เราใช้เสรีภาพในการสมาทานมันไว้

 ความรู้ กับ อำนาจ  เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่

ความรู้กับอำนาจ เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจ เพราะเกิดจาก เจตจำนง (will)   ของผู้รู้หรือตัวรู้  มีการสร้างและการสถาปนาเหมือนกัน อำนาจ มีอยู่ 2 ประเภท คืออำนาจครอบงำ และ อำนาจที่เกิดจากความรุนแรง ความรู้ทั้งสองอย่างใช้ควบคุมมนุษย์เหมือนกัน  แต่ความรู้เป็นอำนาจ ครอบงำที่ลึกที่สุด

ดังนั้นความรู้คืออะไรละ

ความรู้ คือ ความหมาย สัญลักษณ์ หรือข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วย เจตจำนง(will) เพื่อวัตถุประสงค์อันใดอันหนึ่ง

และการจัดการความรู้ คืออะไร

สิ่งที่มนุษย์สร้างความหมายขึ้นมา  ด้วยการรวบรวม  เพื่อการวินิจฉัย  ตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง

ข้อด้อยของการจัดการความรู้คืออะไร

การกีดกั้น/ครอบงำมนุษย์  การมุ่งเห็นแก่กำไรแต่เพียงอย่างเดียว การกีดกันความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคม  ความรู้ด้านมนุษยนิยม
ภายในองค์กร  การมองไม่เห็นตัวรู้ ที่สำคัญ กว่าสิ่งที่ถูกรู้