พระราชดำรัส 

หนังสือ "ในหลวงกับงานทันตกรรม" เป็นอีกหนึ่งคุณค่า ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ได้พ้นจากความทุกข์ทรมาน เจ็บปวดด้วยโรคฟัน และส่งเสริมให้มีการดูแลทันตสุขภาพที่ถูกต้อง ศ.(พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้สละเวลาบอกเล่าประสบการณ์ งานทันตกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้ท่านได้ฟังค่ะ

หาอ่านได้ที่นี่นะคะ http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/elderly/K_dent/index.html