JUS COGENS หมายความว่า...

ดวงเด่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
jus cogens คือ? และสำคัญกับกฎหมายอย่างไรหนา?

    jus cogens (จุ๊ซ-โก-เก้น)เป็นภาษาละตินแปลว่ากฎหมายบังคับเด็ดขาด หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศึลธรรมอันดีของประชาชน(Public Order)

     jus cogens เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไร

ในระบบกฎหมายภายใน(Municipal Law) ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชน "jus cogens" จะเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศึลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมายใดๆที่ตราขึ้นใหม่หรือทำนิติกรรมสัญญาใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ขัดกับ "jus cogens"แล้ว กฎหมายฉบับนั้นหรือข้อสัญญาดังกล่าว ย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 ประมวลแพ่งและพาณิชย์ตามกฎหมายไทย

ในระบบกฎหมายระหว่างประเทศ(International Law or Public International Law) อันเนื่องมาจากลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของหมายระหว่างประเทศประการหนึ่งที่ว่า"ไม่มีลำดับศักดิ์ในกฎหมายระหว่างประเทศ"(No Hirearchy of Sources of Internationl Law) หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญา กฎหมายจารึตประเพณีระหว่างประเทศ หรือหลักกฎหมายทั่วไปนั้นมีค่าบังคับเสมอกันในทางกฎหมาย รัฐจะเลือกใช้กฎหมายระหว่างประเทศจากบ่อเกิดใดก็ได้ เช่น กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่อาจ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาได้ เช่นเดียวกับการที่รัฐเข้าทำสนธิสัญญายกเลิก แก้ไขกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่รัฐเคยยึดปฎิบัติได้ ซื่งทำให้กฎหมายระหว่างประเทศต่างจากกฎหมายภายในซึ่งต้องลำดับศักดิ์ของกฎหมายเช่น กฎหมายไทย  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ ถัดลงมา พรบ. พรก. และลำดับสุดท้ายคือกฎหมายลำดับรอง เช่นกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ เป็นต้น กฎหมายที่มีค่าบังคับต่ำกว่าจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีค่าบังคับสูงกว่ามิได้ กฎหมายดังกล่าวจะเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ทันที  จากเหตุผลที่กฎหมายระหว่างประเทศไม่มีลำดับศักดิ์นี้เอง จึงเกิดแนวความคิดหนึ่งขึ้นว่า ในสังคมระหว่างประเทศควรจะมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่จะมีค่าบังคับสูงสุดและเด็ดขาดที่รัฐต่างๆ จะดำเนินการหรือตรากฎหมายหรือสร้างกฎเกณฑ์อื่นใดขัดหรือแย้งกับหลักการนี้ไม่ได้เลย มิฉะนั้นการนั้นตกเป็นโมฆะ อันเป็นข้อยกเว้นในเรื่องไม่มีลำดับศักดิ์ในกฎหมายระหว่างประเทศ คือ  jus cogens อันเป็นกฎหมายบังคับเด็ดขาดหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ได้ยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ(General Principles of Law as Recognised by Civilised Nations) ในเรื่อง การค้าทาส การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์(Genocide)หรือการกระทำการเป็นโจรสลัด นานาประเทศต้องถือปฎิบัติ กันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความสงบสุขในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไป

หนังสืออ้างอิง:

จาตุรนต์ ถิระวัฒน์,ศ.ดร.กฎหมายระหว่างประเทศ.พิมพ์ครั้งที่1:2547 สำนักพิมพ์มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์,หน้า 11

พิรุณา ติงศภัทิย์,ผศ.คำบรรยายรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 LA390 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Rebecca M.M. Wallace.International Law A Student Introduction.Third Edition:1997, Page 33

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาละตินกับกฎหมายความเห็น (24)

เขียนเมื่อ 
ย้ายบ้านมาอีกแล้ว ช่วงนี้อาจจะได้อ่านของเก่าไปเก่าเนอะ....ไม่เป็นไรทวนความจำ...อิอิ

สิ่งเก่าๆบางครั้งเราก็ลืม  ถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆ

ทำดีแล้วครับ และน่าจะหาคำศัพท์ภาษาละติน

ในวิชาของอาจารย์ ดร.วิสูตร มาลงด้วยก็ดีนะ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

รอแป๊บจะลงให้ทันใจเลยค่ะ...อิอิ

เขียนเมื่อ 
archanwell เมื่อ อ. 25 มิ.ย. 2549 @ 13:18 จาก 58.9.99.152   ลบ

ขอบใจจ๊ะที่ค้นมาเขียนให้ค่ะ น่าจะมีอ้างอิงด้วยนะว่า ที่เอามาอธิบายนี้เอามาจากไหน

แล้ว jus dispositivum ล่ะ ไม่อธิบายหน่อยหรือ

ฮิฮิ เรียกว่า ได้ห้าแล้วจะเอาสิบ

เขียนเมื่อ 
ดวงเด่น เมื่อ อ. 25 มิ.ย. 2549 @ 21:32 จาก 203.107.192.80   ลบ

ขอบคุณอาจารย์แหว๋วมากค่ะ ตอนนี้ได้อ้างอิงแล้วค่ะ และจะพยายามขอคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือ ภาษาละตินมาเสนอบ่อยๆ ค่ะ

แมว
IP: xxx.26.58.3
เขียนเมื่อ 

 

 

รบกวนถามผู้รู้ค่ะ juscogens เป็นกฏหมายจารีตประเพณีหรือเปล่าคะ

 

รอคำตอบอยู่ค่ะกำลังจะสอบ

เขียนเมื่อ 

ตอบคุณแมวค่ะ 

 Jus Cogens หรือกฎหมายบังคับเด็ดขาดหรือเรียกว่า Peremtory Norm เป็นรูปแบบหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะพิเศษกว่าจารีตประเพณีระหว่างประเทศทั่วไป กล่าวคือ เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันเป็นการทั่วไป(obligation erga omes) และรัฐต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลื่ยนแปลง ตลอดจนยกเลิกหลักกฎหมายเด็ดขาดนี้ได้ด้วยสนธิสัญญา เนื่องจาก Jus cogens เป็นหลักกฎหมายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของมนุษยชาติ โดยหลักการของJus cogens นี้ได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งในArticle 53 ของอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 วางหลักว่า สนธิสัญญาใดๆ ซึ่งขัดแย้งกับหลักกฏหมายบังคับเด็ดขาดย่อมเป็นโมฆะ สนธิสัญญา และสนธิสัญญายอมรับหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาดที่เกิดขึ้นใหม่ แม้ว่าตัวสนธิสัญญาเองมิได้บัญญัติหลักกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่เป็น Jus cogens เช่น โจรสลัด(Piracy) การค้าทาส(Slave Trade) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์(Genocide)  เป็นต้น

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

http://en.wikipedia.org/wiki/Peremptory_norm

ขอบคุณท่านผู้อ่านที่คอยติดตาม ตลอดจนแสดงความเห็นค่ะ

ตะวัน
IP: xxx.67.239.17
เขียนเมื่อ 

นักกฏหมาย ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ ขอบคุณคับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณตะวัน

คำว่า "นักกฎหมาย" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "lawyer" ค่ะ

แม้ว่าความหมายที่มักใช้กันนั้นจะแปลว่า "ทนายความ" ก็ตาม แต่ก็มีอีกความหมายหนึ่งซึ่งแปลว่านักกฎหมายก็ได้ค่ะ เช่น ในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายก็จะใช้คำว่า "English for Lawyer"

ดังนั้น คำว่า lawyer จึงมีความหมายดังนี้ค่ะ

1. ทนายความ

2. นักกฎหมาย

ตะวัน
IP: xxx.67.0.33
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ยินดีมากค่ะที่เป็นประโยชน์กับคุณตะวัน

ขอบคุณค่ะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ

IP: xxx.67.29.9
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผมอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์คือว่าปีหน้าผมจะเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงผมอยู่จังหวัดน่านจะใช้วิธีเรียนเองแล้วไปสอบผมเรียนเองแบบนี้ผมเลยไม่รู้จะเริ่มจากแล้วผมก็ไม่มีใครแนะนำอะไรเลยคือผมอยากรบกวนอาจารย์แนะนำว่าควรเตรียมตัวยังไงบ้าง

1 การใช้คำเวลาตอบคำถามที่ถูกต้องตามหลักกฏหมาย

2 แนวข้อสอบแต่ล่ะวิชาส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับมาตราอะไร

3 อาจารย์ช่วยแนะนำมาตราที่เป็นหัวใจของแต่ล่ะวิชา

4 แล้วก็มาตราของแต่ล่ะวิชาที่ควรแน้นท่องที่เวลาไปสอบจะต้องเจอบ่อย

ผมขอรบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับอาจารย์ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่ผมควรศึกษาเป็นพิเศษขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยความเครพนะครับ

ตะวัน
IP: xxx.67.29.9
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผมอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์คือว่าปีหน้าผมจะเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงผมอยู่จังหวัดน่านจะใช้วิธีเรียนเองแล้วไปสอบผมเรียนเองแบบนี้ผมเลยไม่รู้จะเริ่มจากแล้วผมก็ไม่มีใครแนะนำอะไรเลยคือผมอยากรบกวนอาจารย์แนะนำว่าควรเตรียมตัวยังไงบ้าง

1 การใช้คำเวลาตอบคำถามที่ถูกต้องตามหลักกฏหมาย

2 แนวข้อสอบแต่ล่ะวิชาส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับมาตราอะไร

3 อาจารย์ช่วยแนะนำมาตราที่เป็นหัวใจของแต่ล่ะวิชา

4 แล้วก็มาตราของแต่ล่ะวิชาที่ควรแน้นท่องที่เวลาไปสอบจะต้องเจอบ่อย

ผมขอรบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับอาจารย์ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่ผมควรศึกษาเป็นพิเศษขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยความเครพนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณตะวัน

ก่อนอื่นต้องเรียนว่าดิฉันไม่ได้จบจากม.ราม จึงไม่ทราบระบบการเรียนของเขาว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น ดิฉันขอแนะนำ web site ของ thaijustice ค่ะ ให้ค้นหาใน google ค่ะ อาจพอช่วยแนะนำได้ โดยคุณตะวันตั้งกระทู้ถามได้เลยค่ะเกี่ยวกับการเรียนค่ะ

อย่างไรก็ดี ดิฉันพอจะตอบคำถามคุณตะวันได้บางข้อค่ะ

1. ดูตามบริบทของกฎหมายแต่ละเรื่อง เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา เป็นต้น ก็จะมีถ้อยคำเฉพาะ โดยคุณสามารถเรียนรู้จนเข้าใจได้จากการอ่านหนังสือค่ะ มันจะเคยชินไปเอง เพราะจะเจอถ้อยคำซ้ำๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่จะเรียน ส่วนตัวบทกฎหมตายหรือที่เราเรียกว่า "ประมวลกฎหมาย" นั้นก็ช่วยได้บ้างในส่วนคำจำกัดความในบทบัญญัติต้นๆ มักจะมีนิยามศัพท์ไว้บ้าง นอกจากนั้นก็มักพบถ้อยคำต่างๆ ได้จาก คำอธิบายรายวิชานั้นๆ เนื่องจากหากตั้งใจเรียนกฎหมายแล้ว จะปฏิเสธการอ่านตำรากฎหมายไม่ได้ เพราะตำรานั้นจะช่วยให้เข้าใจตัวบทและเจตนารมณ์ ตลอดจนประวัติเบื้องหลังของแต่ละมาตราค่ะ

2. อันนี้ดิฉันตอบไม่ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับวิชาที่คุณตะวันลงและขึ้นอยู่กับสถาบันที่สอนค่ะ ดังนั้น คุณตะวันอาจหาอ่านข้อสอบเก่าอ่านได้ที่หน้าม. ราม มีขายทั่วไป หรือไม่ก็อาจซื้อทางเนตก็ได้ค่ะเขารับสั่งทางเนตได้

3. ต้องขอโทษด้วยนะคะ เนื่องจากมีหลายวิชาและกฎหมายเรื่องหนึ่งๆ มีหลายมาตรา ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับวิชากฎหมายที่คุณตะวันลงว่าวิชาอะไรค่ะ ดังนั้น ดิฉันจึงอาจให้คำตอบได้ไม่ถนัดนักค่ะ

4. ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ดิฉันให้คำตอบไม่ได้ค่ะ เนืองจากเหตุผลตามข้อสาม

ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ

อย่างไรก็ดี หากจะเรียนกฎหมายแล้ว การแนะแนวเป็นเพียงเครื่องมือเบื้อต้นสำหรับผู้เรียนเท่านั้นค่ะ หากจะเก่งและเข้าใจตัวบทได้ดีแล้ว ขึ้นอยู่กับผู้เรียนอ่านและตั้งใจเป็นสำคัญ ดังนั้น ใคร่ขอแนะนำให้คุณตะวันตรวจสอบรายวิชาให้ดี และตั้งใจอ่านคำอธิบายของแต่ละรายวิชาจะชัดเจนกว่าค่ะ ดิฉันคงไม่อาจตอบได้ทั้งหมดว่าสิ่งใดสำคัญ หากผู้เรียนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดเลยคงยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้

ดังนั้น ดิฉันจึงแนะนำได้ตามนี้ค่ะและต้องขอโทษที่ไม่อาจตอบได้ตรงตาที่คุณตะวันประสงค์ได้ค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำถามค่ะ

ตะวัน
IP: xxx.84.6.71
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่กรุณาช่วยให้ความรู้

ตะวัน
IP: xxx.67.129.96
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์กรุณาให้คำแนะนำกระผมหน่อยนะครับว่าก่อนจะเรียนนิติศาสตร์ควรหาข้อมูลและเตรียมตัวยังไงบ้างครับ

/ขอบคุณครับ

ตะวัน
IP: xxx.67.11.171
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับกระผมขอโทษอาจารย์นะครับที่ผมถามคำถามซําๆอาจารย์อย่าโกรธผมนะครับ

คือผมคิดมากไปหน่อยกลัวไปทุกอย่างกลัวว่าจะไม่เข้าใจกฏหมายกลัวว่าจะจำมาตราไม่ได้

แต่ผมอยากรู้กฏหมายยังไงถ้าไม่เป็นการรบกวนผมขอปรึกษาอาจารย์ในยามที่ผมต้องการความรู้เกี่ยวกับกฏหมายได้มั้ยครับ

ขอบคุณครับ

IP: xxx.31.153.121
เขียนเมื่อ 

Jus Cogens ขอถามหน่อยค่ะ คำนี้ใช้กับกรณีขัดต่อกฏหมายภายในได้ไม่ค่ะ พอดีหนูจะสอบเกี่ยวกับเรื่องเขาพระวิหาร

หนูอยากทำว่าถ้าหนูเป็นทนายฝ่ายไทยหนูจะใช้หลักนี้ให้ยกเลิกได้หรือไม่ค่ะ เพราะหนูไม่เห็นด้วยกับหลักมาตรา190อ่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณตะวัน และต้องขอโทษนะคะที่ตอบช้าค่ะ

คำถามที่ว่า "คำแนะนำกระผมหน่อยนะครับว่าก่อนจะเรียนนิติศาสตร์ควรหาข้อมูลและเตรียมตัวยังไงบ้างครับ"

ตอบได้ว่า

        ดิฉันมีข้อแนะนำดังนี้ค่ะ สามารถพลิกเเพลงให้เข้ากับคุณตะวัน รวมทั้งท่านผู้อ่านที่สนใจทุกท่านได้ตามความเหมาะสมค่ะ        

ประการแรก  ท่านต้องทราบก่อนว่าท่านเรียนรายวิชากฎหมายอะไร เพื่อเลือกตัวบทกฎหมายซึ่งอาจอยู่ในรูปของ ประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น หรือพระราชบัญญัติ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือของนักกฎหมายที่สำคัญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ประการสอง คำถามที่ต้องสงสัยต่อมาคือ แล้วท่านจะเลือตัวบทอย่างไรให้เหมาะสมกับรายวิชา ส่วนมากเราจะทราบอยู่แล้วค่ะว่า ในรายวิชากฎหมายนั้นๆ จะใช้ตัวบทประเภทใด เช่น ถ้าเรียนเรื่องทรัพย์ ก็จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หาเรียนกฎหมายอาญา ก็จะได้ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น ค่ะ

ประการที่สาม การเลือกหนังสืออ่านประกอบรายวิชา ที่ม. รามนั้นจะมีตำราขายที่ดีและราคาไม่แพงค่ะ มีทั้งมือหนึ่งและมือสอง แต่ต้องลองไปที่หน้าม.รามดูนะคะ น่าจะได้ตำราที่เหมาะสมค่ะ

ที่ต้องมีการอ่านหนังสือประกอบรายวิชา โดยไม่ดูเฉพาะตัวบทเท่านั้น เนื่องจาก เราไม่อาจเข้าใจกฎหมายได้หาไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนและเนื้อหา ตลอดจนเจตนารมณ์เบื้องหล้งได้ค่ จึงจำต้องทราบเนื้อหาจากหนังสือที่เป็นคำบรรยาย แต่ถ้ามีโอกาสก็ควรเข้าเรียน นอกจากนี ม.รามเองเค้ามีคำบรรยายย้อนหลังเป็น file เสียง ให้เราโหลดฟังทาง internet ค่ะ ดีมากๆ ค่ะ

ประการที่สี่ การลองทำข้อสอบเก่าค่ะ โดยลองทำ แล้วดูเฉลยว่าทำถูกต้องเพียงใด แต่ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นแบบปรนัยหรือบรรยาย ทั้งแบบตุ๊กตาและบรรยาย (ความจำ) ต้องลองไปเรียนก่อนค่ะถึงพอจะนึกภาพออกค่ะ

สุดท้าย ทบทวนให้มากค่ะ

 

 

ตะวัน
IP: xxx.67.4.249
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคับอาจารย์

ฟ้า
IP: xxx.121.150.225
เขียนเมื่อ 

อยากจะทราบว่าอาจารย์หาคำบรรยายของอาจารย์พิรุณามาจากที่ไหนหรอคะ

หนูอยากจะได้มาอ่านประกอบการเรียนบ้างนะคะ

ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณฟ้า สำหรับเอกสารประกอบการสอนของอ.พิรุณา ติงศภัทิย์ หาอ่านได้ที่ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเอกสารห้ามยืมออกจากห้องสมุด แต่สามารถถ่ายเอกสารภายในได้ค่ะ

ปอเปี๊ยะ
IP: xxx.183.235.133
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะหลักสุภาษิตละตินมันว่าด้วยเรื่องอะไรค่ะ

แล้วในกรณีการกระทำความผิดที่ลงโทษผู้กระทำความผิดมันจะมีหลักสุภาษิตว่าอย่างไรบ้างค่ะ

Earthmp
IP: xxx.68.6.73
เขียนเมื่อ 

private lawmaking คืออะไรเหรอครับ