Contact

สื่อCAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องสีสื่อสร้างสรรค์

เป้าหมายของหลักสูตรของศิลปะช่วงชั้นที่ 1

รับรู้ทางศิลปะได้แก่ ทัศนธาตุ เล่าให้ผู้อื่นรับรู้โดยใช้ศัพท์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับศิลปะได้

ใช้ความรู้ทางศิลปะสาขาต่าง   ในการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่น

สนใจในการปฏิบัติงานศิลปะ   พึงพอใจ   สนุก สนาน เพลิดเพลิน   รับผิดชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 36367, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #thinknegative

Recent Posts 

Comments (0)