สื่อ CAI การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อใกล้ตัว

สื่อ CAI
         1.  เพื่อฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ที่สอนโดยใช้สื่อใกล้ตัว เช่น อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย สิ่งแวดล้อม  ที่เป็นคำศัพท์ง่ายๆ โดยต้องให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อย ๆ สม่ำเสมอทุกวัน หลังจากนั้นให้อ่านคำจากรูปภาพไปสู่การอ่านคำที่ไม่มีรูปภาพ

2. เพื่อให้นักเรียนสร้างคำใหม่ที่มีความหมาย  โดยใช้โครงสร้างขอคำเดิม  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำและอ่านคำได้มากขึ้น

สมาชิกในกลุ่ม

1.  นางสาวประภาวรรณ  เนียมตุ๊           48071439

2.  นางสาวสุรีย์พร  ชุมแสง            48071804

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sureepornchความเห็น (0)