ส่งงานค่ะ : รูปแบบ e - learning ของสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รูปแบบ e - learning

รูปแบบ e - learning ในประเทศไทย
          e - Learning ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ชื่อโครงการ NOLP มี URL ในการเรียกดูคือ www.thai2learn.com ปัจจุบันร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดบริการให้ความรู้ในวิชา English for Office Staff เว็บไซต์โครงการการเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP : NSTDA Online Learning Project)
www.thai2learn.com เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - National Science and Technology Development Agency (NSTDA) โครงการมีหน้าที่ในการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และให้บริการการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนจะเรียนผ่าน Web Browser ซึ่งจะเรียกการเรียนรู้รูปแบบใหม่นี้ว่า "การเรียนรู้แบบออนไลน์" มีความมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำศูนย์บริการทางการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาสื่อการสอนด้วยการนำคอมพิวเตอร์มาพัฒนาเพื่อใช้ในการผลิตและให้บริการ จึงถือเป็นการเรียนแบบออนไลน อีกทั้งยังได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน บุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและต้องการนำเอาความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและอื่นๆที่มีอยู่ มาพัฒนาและเผยแพร่ในระบบการเรียนแบบออนไลน ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชนโดยทั่วไป ปัจจุบันให้บริการวิชาภาษาอังกฤษ English for Office Staff และทีมพัฒนาได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการบริหารหลักสูตร ภายใต้ชื่อ "ระบบบริหารการเรียนแบบออนไลน์ (e-Learning Management System)" ขึ้นมาเอง

รูปแบบ e - learning ในต่างประเทศ
          1. University of Central Oklahoma (www.ucok.edu/cyber) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสอนในรูปแบบของการศึกษาทางไกลโดยใช้การสอนบนเว็บ ผู้เรียนและผู้สอนจะมีการโต้ตอบกันโดยผ่านทางข่ายงานอินเทอร์เน็ตและประชุมทางไกล เนื้อหาบทเรียนนอกจากจะเสนอบนเว็บแล้วยังมีการเสนอทางสถานีโทรทัศน์ประกอบด้วย วิชาที่สอนจะมีทั้งวัฒนธรรมฝรั่งเศส วรรณคดีเยอรมัน ศิลปะ จิตวิทยา เป็นต้น
          2. Michigan State University (www.vu.msu.edu/site/) มีการจัดสูตรหลากหลาย เช่น เทคโนโลยี เคมี ฯลฯ เปิดโปรแกรมการสอนเป็นมหาวิทยาลัยเสมือนบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบรับปริญยาหรือไม่รับปริญญาในลักษณะการศึกษาตลอดชีวิตก็ได้

แหล่งอ้างอิง
           กิดานันท์ มลิทอง.ไอซีทีเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์,2548.
           "e-learning ในประเทศไทย". http://www.nectec.or.th/courseware/cai/0019.html

สมาชิกในกลุ่ม
           1. นายฉัตรชาย   ดีดน้อย             รหัสประจำตัว : 48071217
           2.นางสาวนันทญารัตน์   อิ่มเพ็ง    รหัสประจำตัว : 48071354
           3.นางสาววริศรา  เลิศล้ำ              รหัสประจำตัว : 48071620

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วริศรา เลิศล้ำความเห็น (3)

มี่
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แอม
IP: xxx.175.21.196
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

อั้ม
IP: xxx.207.157.134
เขียนเมื่อ 

ดีคะ

เมือ่ไรนู๋จะได้เปงเจ้าของรถตู้สักทีค่ะ

เอ่อคือว่า

แฟนพี่ก้อมมันดีนะค่ะ

แต่เขียงไปน่อยนะคะ

ไม่เชื่อลองไปดูนะคะ