วันนี้ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ไประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อตองบสนองนโยบายของ ชาติ,ศธ.,สพฐ.,สพท.นว.3 เพื่อการสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ..แล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับ..