ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการประเทศ

           ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือเรื่องของจริยธรรม ความดีงาม และความถูกต้อง

          มีหลักหรือองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ หลัก ได้แก่ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า และ หลักการมีส่วนร่วม

          ดัชนีวัดผลการบริหารจัดการที่ดี (สถาบันพระปกเกล้า) มี ๑๐ หลัก ได้แก่

             1. หลักนิติธรรม

             2. หลักคุณธรรม

              3. หลักความโปร่งใส

              4. หลักการมีส่วนร่วม

              5. หลักการสำนึกแห่งความรับผิดชอบ

              6. หลักความคุ้มค่า

              7. หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

              8. หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเรียนรู้ การใช้ผลของการเรียนรู้ การเสริมสร้างความสามารถ การจัดการความรู้ การมีเครื่องมือและเทคโนโลยี มีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้)

             9. หลักการบริหารจัดการ

           10. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Ref. NESDB Report ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๙