ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการประเทศ

ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการประเทศ

           ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือเรื่องของจริยธรรม ความดีงาม และความถูกต้อง

          มีหลักหรือองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ หลัก ได้แก่ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความเสมอภาค หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า และ หลักการมีส่วนร่วม

          ดัชนีวัดผลการบริหารจัดการที่ดี (สถาบันพระปกเกล้า) มี ๑๐ หลัก ได้แก่

             1. หลักนิติธรรม

             2. หลักคุณธรรม

              3. หลักความโปร่งใส

              4. หลักการมีส่วนร่วม

              5. หลักการสำนึกแห่งความรับผิดชอบ

              6. หลักความคุ้มค่า

              7. หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

              8. หลักการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเรียนรู้ การใช้ผลของการเรียนรู้ การเสริมสร้างความสามารถ การจัดการความรู้ การมีเครื่องมือและเทคโนโลยี มีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้)

             9. หลักการบริหารจัดการ

           10. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Ref. NESDB Report ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ ขออนุญาตสำเนาข้อความข้างบน ไปวางไว้ที่บล็อค ตามลิ๊งค์นี้ด้วย ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ http://gotoknow.org/blog/gotonan/34841
เขียนเมื่อ 
ยินดีครับ
คนบ้านนอก
IP: xxx
เขียนเมื่อ 
เรียนอาจารย์..ผมมีเรื่องอยากจะถามครับว่าหากท่านอยู่ในองค์การปกครองท้องถิ่น ท่านจะนำเสนอหลักธรรมาภิบาลเพื่อมาปรับใช้กับการบริหารองค์การท้องถิ่นของท่านอย่างไร
นักศึกษา บริหารปี 1
IP: xxx.172.3.240
เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์คะ อยากเรียนถามว่า เราสามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างไรบ้างคะ

รบกวนให้ความรู้แก่หนูด้วยค่ะ