บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น

วศิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฐานข้อมูลเบื้องต้น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฐานข้อมูลเบื้องต้น
ช่วงชั้น ที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
สาระการเรียนรู้ที่ 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จุดประสงค์

         เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

  1. ความหมายของฐานข้อมูล
  2. ประเภทของฐานข้อมูล
  3. รูปแบบของฐานข้อมูล
  4. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

กลุ่มผู้จัดทำ

  1. นายวศิน  ยะวงศ์       48071637
  2. นายนพชัย  รุ่งรดี      48071330
  3. นางนุชนาถ  ศรีสุธร  48071392

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วศิน ยะวงศ์ความเห็น (0)