หัวใจการศึกษา เน้น “ดี เก่ง มีความสุข”

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หัวใจการศึกษา เน้น “ดี เก่ง มีความสุข”
หัวใจของการปฎิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ สู่คุณภาพของผู้เรียนที่เน้น ดี เก่ง มีความสุข        

  โรงเรียนให้ความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา  เน้นผู้เรียนดี เก่ง มีความสุข       

หลักการจัดการเรียนรู้.........

         มุ่งประโยชน์สูงแก่ผู้เรียน

         ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด

         ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้คิดเอง ได้ทำเอง และได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

         ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

         ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน (บูรณาการ) รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกวิชา

         ผู้เรียนสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้

         ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ได้คำนึงถึง   ผู้เรียนเป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KMความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขบวนการ วิธีการปฏิบัติ จากผู้ปฏิบัติจริงๆ ที่จะให้เป็นไปตามหลักการ ทฤษฎี นั้นหละต่างหากที่จะทำให้ หลักการ ทฤษฎีนั้น เป็นจริง