ผมเงียบหายไปหลายวัน มีหลายเรื่องที่ผมตั้งใจจะบันทึกลงใน Blog ก็ไม่ได้บันทึก วันนี้สิ้นเดือนพอดีครับ (30 มิถุนายน 49)  ขอนำเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์มาบันทึกลงใน Blog

     วันนี้ผมได้นัดประชุมสำนักงานเลขานุการ ก่อนวันประชุมคณะ เพราะทางสำนักงานได้รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ปิดฉากไปเรียบร้อย มีสิ่งที่ผมต้องเดินหน้าอีกหลายเรื่อง สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ได้ทำการประเมินตนเองไปเรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา รุ่งขึ้นท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ได้นัดทำ AAR ให้ทุกคนในสำนักงานเลขานุการได้ทบทวนผลการตรวจประเมิน QA ที่ผ่านมา ทำให้ผมได้ความในใจจากหลายคน ระหว่างที่แต่ละคนพูดผมได้บันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมด

     ตอนเที่ยงวันนี้ผมได้นำข้อเสนอแนะของกรรมการ โดยได้นั่งพิมพ์ไว้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ทำเป็นตารางระบุเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ ดัชนีที่ ข้อเสนอแนะของกรรมการ แนวทางแก้ไข และผู้รับผิดชอบ ไว้เสร็จเรียบร้อย ผมเหลือช่องว่างไว้ 2 ช่อง คือ แนวทางแก้ไข และผู้รับผิดชอบให้ทุกคนได้ระดมความคิดเห็นกันแต่ละงาน ท่านคณบดีได้เมล์ให้หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงานดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ผมเหมือนกับจะใจตรงกับท่านคณบดี เพราะตัวเองได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

     บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีไม่ครบ แต่เป็นส่วนน้อย ผมได้ข้อสรุปมาเรียบร้อย แต่คงต้องเวียนให้ทุกคนได้เห็นในภาพรวมด้วย เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และอยากให้ทุกคนมองเป็นภาพรวมมากกว่าเฉพาะในส่วนของตนเอง

                                                                                        บอย สหเวช