cai ส่งชื่อ

ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัยมศึกษาปีที่ 6

วิชาการขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง How to Get to Placeโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การเขียนบอกทิศทางให้ผู้อื่นไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง

โดยกลุ่ม นายนพชัย รุ่งรดี นางนุชนาถ ศรีสุธร นายวศิน ยะวงศ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nopachiความเห็น (0)