รูปแบบ e-learning

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-learning  ของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน   เป็นการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเป้าหมายให้โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   โดย URL.http://192.168.212.1/e-learning  โดยให้ครูและนักเรียนสมัคร  login  โดยการกรอก  username  และ  password   มีเนื้อหาครบทั้ง  8  สาระการเรียนรู้   มีทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  การส่งการบ้าน  การตรวจการบ้าน   นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อกับเวบไซต์อื่นได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความเห็น (0)