ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ขอเสนอการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้สมภาคภูมิกับตำแหน่งหน้าที่

มีสถาบันมากมายที่จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ให้เลือกได้ตามความเหมาะสมกับวัย  เช่น  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เหมาะสมกับผู้ใหญ่  โดยเฉพาะผู้ที่มีงานทำแล้ว  โปรแกรมให้เลือกเรียนตามวัน  เวลา  และราคาที่พอใจ  เชิญอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

นอกจากจะเรียนภาษาอังกฤษแล้ว  ยังเลือกเรียนเพื่อเสริมรายได้  หรือเรียนทางธรรมะเพื่อความสงบสุขในชีวิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สถาบันตลาดวิชา