กระบวนการจัดทำนวัตกรรมและพัฒนา

กระบวนการจัดทำนวัตกรรมและพัฒนานั้น มี 10 ข้อ

กระบวนการจัดทำนวัตกรรมและพัฒนานั้น มี 10  ข้อ  ดังนี้

1.  วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการ  ในบริบทของตนเอง  เช่น  ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

2.  ศึกษาแนวทางและกำหนดทางเลือก  วิธีใด  แบบใด  จะชัดเจนและเป็นไปได้ที่สุด

3.  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  อะไรที่เกี่ยวข้อง  จัดหามาไว้ศึกษา

4.  กำหนดจุดประสงค์  3  ข้อก็พออย่ามากกว่านี้

5.  ออกแบบกิจกรรม  ที่เหมาะสมกับปัญหา  และนักเรียนของตนเอง

6.  นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ  เครื่องมือทุกชิ้น  ตลอดจนเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญ

7.  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

8.  นำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ

9.  นำไปใช้จริงๆนะ

10.  รายงานผลการพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (2)

นวัตกรรมที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนนั้น  เป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ซึ่งเจ้าของนวัตกรรมนั้น  ได้แก่  นางมยุรี  เหลืองสินศิริ 

ที่มาของนวัตกรรมนั้น  จะไม่กล่าวถึง  แต่จะขอกล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรม  จนสรุปเป็นการเขียนรายงานพัฒนานวัตกรรม

หลังจากที่เรา 2 คน  คือผู้เขียนกับคุณมยุรี  กลับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานพัฒนานวัตกรรม  ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2  ที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  มีนบุรี 

เราได้รวมหัว  ท่านผู้อำนวยการท่านชมเชยว่าเรา 3 คนสุมหัวกันทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  อ้อ! เกือบจะลืมผู้ร่วมงานอีกท่านหนึ่ง คือ  ครูจารุพรรณ  ประดับหยิ่ว  ที่ร่วมการทำวิจัยครั้งนี้

สรุปเลยว่า  นวัตกรรมของเราชิ้นนี้ได้ส่งเข้าประกวดนวัตกรรม  ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ซึ่งผลปรากฏว่า  ได้รางวัลที่  3  เงินรางวัล 5,000 บาท

ผลงานดี  สรุปได้ดี  ผู้นำเสนอพูดได้ดีมาก  งานจึงประสบกับึวามสำเร็จ  ขอแสดงความยินดีด้วย  ก้าวแรกของการเขียนรายงานพัฒนานวัตกรรม

ข่าวความก้าวหน้าของนวัตกรรมชิ้นนี้ 

วันที่ 24 ,25 สิงหาคม 2549  จะนำผลงานนำเสนอเป็นผลงานดีเด่นของครูในงานมหกรรมทางวิชาการที่แฟชั่นไอซ์แลนด์รามอินทรา  พบกันในงานนี้ 

ซึ่งสหวิทยาเขตวังทองหลาง  โรงเรียนบดินทร์เดชา  บึงทองหลาง  เทพลีลา  นวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา  วัดอุทัยธาราม  และพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

ซึ่งผู้วิจัยจะต้องส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ให้ สพท.กทม.เขต 2