กระบวนการจัดทำนวัตกรรมและพัฒนานั้น มี 10  ข้อ  ดังนี้

1.  วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการ  ในบริบทของตนเอง  เช่น  ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

2.  ศึกษาแนวทางและกำหนดทางเลือก  วิธีใด  แบบใด  จะชัดเจนและเป็นไปได้ที่สุด

3.  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  อะไรที่เกี่ยวข้อง  จัดหามาไว้ศึกษา

4.  กำหนดจุดประสงค์  3  ข้อก็พออย่ามากกว่านี้

5.  ออกแบบกิจกรรม  ที่เหมาะสมกับปัญหา  และนักเรียนของตนเอง

6.  นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ  เครื่องมือทุกชิ้น  ตลอดจนเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญ

7.  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

8.  นำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ

9.  นำไปใช้จริงๆนะ

10.  รายงานผลการพัฒนา