สภามหาวิทยาลัย 33 : การเรียนรู้ด้านใน

         วันที่ 21 มิ.ย.49   ผมเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นครั้งแรก   ในการประชุมมีการรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ 388   ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2549 ที่ผมไม่ได้เข้า   จากการรับรองรายงานการประชุมมีการพูดย้ำกันเป็นเรื่องสืบเนื่องเรื่องจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative study) ซึ่งเป็นการศึกษาด้านใน  ด้านจิตใจของตนเองทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา

- มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายามีสถานที่สำหรับนั่งสมาธิอยู่ใกล้หอพัก   เป็นสถานที่สำหรับทุกศาสนา,   มีหน่วยงานระดับคณะที่ศึกษาและวิจัยด้านนี้คือวิทยาลัยศาสนศึกษา (รศ. ดร. พินิจ  รัตนกุล เป็นคณบดี),  และแต่ละคณะมีชมรมพุทธศาสนา
- จิตตปัญญาศึกษา  ผมเคยลงบันทึกเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อ "จิตตปัญญาศึกษากับ KM" เมื่อวันที่ 25, 27 และ 28 เมษายน 49   ถ้าท่านใช้ Google ค้นก็จะได้รายละเอียดของโครงการจิตตปัญญาศึกษา   เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหลายหน่วยงาน   และถ้าบริหารจัดการได้ดี   น่าจะก่อคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก
- โรงเรียนสัตยาไส  จัดการศึกษาแก่เด็ก   โดยมีการเรียนรู้ด้านในในชีวิตประจำวัน   นักเรียนทุกคนตื่นตีสี่ครึ่ง  ตี 5 นั่งสมาธิแบบสากล   ไม่จำกัดศาสนา   มีการแผ่เมตตาในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

วิจารณ์  พานิช
 22 มิ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)