ในวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ทีมงานสคส. ได้จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ให้แก่ภาคีหน่วยงานราชการ  และแนะนำ Best Practice คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดแนวทางการใช้การจัดการความรู้เพื่อบริหารจัดการ ซึ่งการไปดูงานครั้งนี้จ๊ะจ๋ารับผิดชอบในการติดต่อและประสานงานต่างๆ  เพื่อให้เกิดการดูงานครั้งนี้เกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงานราชการที่สมัครเข้าร่วมทริปครั้งนี้กับสคส. มี ทั้งหมด  7 หน่วยงานคือ กรมทางหลวง, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมส่งเสริมการเกษตร, ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, กรมชลประทาน,  กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมกับทีม สคส. แล้ว มีจำนวนผู้เข้าร่วมดูงานทั้งหมด 50 คน   ก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสและให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในการดูงานครั้งนี้อีกครั้งนะคะ คือ คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ และทีมงานปูนซิเมนต์ฯ ทุกท่าน

กำหนดการดูงานอย่างย่อยๆ  ครั้งนี้เริ่มจาก  

ช่วงเช้า  การกล่าวการต้อนรับและนำเสนอของ

 • ที่มาและแนวความคิดของปูนอุตสาหกรรม
 •  CCAP-INNO
 • แนวทางของปูนแก่งคอย เรื่อง Empowerment
 •   แนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระหว่าง

       แต่ละเรื่อง เราก็มีโอกาสได้ชม VCD 3 เรื่อง ซึ่งสลับฉากกับการนำเสนอคือ CCAP & CCAP-INNO, Empowerment, VCD ปูนแก่งคอยมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 •    การสรุปเนื้อหาและถามตอบ 
 •   เยี่ยมชมหน่วยงาน Cell KK6 ที่ CCR1 (ที่อาคารควบคุมการผลิต) และ

  ช่วงบ่าย คือการ AAR (After Action Review) และเดินทางกลับกทม.

  จ๊ะจ๋าขอนำเสนอรายละเอียดของบ. ปูนซิเมนต์ฯ  ที่คุณทวีสินได้เล่า....ที่มาและแนวความคิด

   

  เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ ปิโตรเคมี กระดาษและบรรจุภัณฑ์ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจำหน่าย ทุกธุรกิจมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า/บริการ  กระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพียรพยายามพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในประเทศมุ่งสู่ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาค และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก"
                เริ่มต้นจากบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศ ที่ก่อตั้งตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2456 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อมาได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับจนกลายเป็น "เครือซิเมนต์ไทย" หนึ่งในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุด 

                บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทจัดการธุรกิจซิเมนต์ของเครือซิเมนต์ไทย ที่รักษาความเป็นผู้นำด้านธุรกิจซิเมนต์ในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจฯ มุ่งเน้นการผลิต และการกระจายสินค้าปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุทนไฟ รวมทั้งให้บริการด้านเทคนิค และการติดตั้งโรงงานแก่ลูกค้าทั้งในและนอกเครือฯนอกจากนี้ ธุรกิจฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกปูนซีเมนต์รายใหญ่ของโลก โดยส่งออกปูนซีเมนต์ ไปประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และยังมีเครือข่ายโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ในประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสนับสนุนให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจซิเมนต์ในภูมิภาคอาเซียนผลิตภัณฑ์และบริการหลัก :ปูนซีเมนต์ประเภทต่าง ๆ คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนสำเร็จรูป วัสดุทนไฟ และบริการด้านเทคนิคและการติดตั้งโรงงาน บริษัทที่สำคัญได้แก่

  ปูนซีเมนต์เทา
  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
  - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
   ปูนซีเมนต์ขาว : บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด
   ปูนสำเร็จรูป :  บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด
   คอนกรีตผสมเสร็จ
  - บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  - Myanmar CPAC Service Co., Ltd. (เมียนมาร์)
  - CPAC Cambodia Co., Ltd. (กัมพูชา)
   อื่นๆ
  - บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
  - บริษัทเอสซีไอ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกั

           โรงงานปูนซีเมนต์ แก่งคอย เป็นโรงงาน แห่งที่ 4 ของ เครือซิเมนต์ไทย และเป็นโรงงาน ผลิตปูนซีเมนต์ ที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียอาคเนย์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปลายปี 2512 บนเนื้อที่ ประมาณ 7,000 ไร่ ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับ แหล่งหินปูน และดินดาน ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิตปูนซีเมนต์ แบบแห้ง อันเป็นกรรมวิธี การผลิต ที่ทันสมัยที่สุด ในปัจจุบัน และได้การรับรองจาก ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ รางวัลโครงการประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Level 5  จากบริษัท ERM สยาม จำกัด

            และได้ทราบว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด เรียกย่อนะคะว่า (ปูนแก่งคอย) นอกจากจะเป็นบริษัทที่มีการผลิตปูนเป็นอันดับต้นๆ ของโลกจำนวนมากกว่า 20 ล้านตันต่อปี และที่น่าภูมิใจคือเป็นบริษัทปูนแห่งเดียวที่คนไทยเป็นเจ้าของ เป็นปลื้มจริงๆ