ได้อะไร... จากการดูงาน KM ที่ ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย)

ได้พิสูจน์ทราบว่า แนวทางการจัดการความรู้ ของ สคส. ที่เน้น 2 P คือ คน และ กระบวนการ ( People & Process) ว่าเดินมาถูกทางแล้ว

          เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.49  (09.00-15.00 น.)ทีมงาน KM  กรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 9 คน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ที่ บ.ปูนซีเมนต์ไทย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  โดยมีหน่วยงานต่างๆ  ประมาณ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมโยธาและผังเมือง สำนักบริการการศึกษา  มสธ. และ หน่วยงานเจ้าภาพ คือ สคส.  รวมประมาณ 50 คน เข้าร่วมดูงานในครั้งนี้ 

          เมื่อคณะเราไปถึงประมาณ 09.00 น. ก็ได้รับการต้อนรับที่ดียิ่งจาก  คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน  คุณศานิต เกตุสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายผลิต พร้อมทีมงานของปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย)  ซึ่งนอกจากจะยินดีให้ข้อมูลเล่ากิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ ในภาคเช้า ได้มีการแนะนำประวัติความเป็นมาของโรงงาน  เล่าเรื่องการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร โดยการฉาย VCD  สลับกับการเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้น่าสนใจมาก   และในภาคบ่าย ได้มีการพาเราเข้าชมแบบจำลองของกระบวนการผลิตปูนของโรงงาน และกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง การทำ AAR  ก่อนเดินทางกลับ....ด้วยใจที่เปิดกว้างแล้ว   ยังมีไมตรีจิต บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน แก่คณะเราอีกด้วยด้วย......ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.....  

           ได้อะไร.....จากการดูงานในครั้งนี้ ...  

       1. ได้เห็นการกระบวนการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม มีขั้นมีตอนที่เป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งองค์กร     ได้เห็นทิศทางการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน  โดยคุณทวีสิน และคุณศานิต เล่าว่า.....  

 • เริ่มจาก ปี คศ. 2002   หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คิดว่าว่าการทำงานแบบเก่า ศักยภาพการทำงานของพนักงานไม่เต็มที่ จึงมาวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร  ทำอย่างไรจะทำงานให้สนุก และได้งานด้วย  จึงได้เริ่มทำโครงการ  3..2..1.. FIT   Model      ประกอบด้วย        

           3 F  ได้แก่     1. Fast     = การทำงานด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว รับผิดชอบ และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก     2. Freinship = มีความเป็นมิตร มีน้ำใจ ร่วมกันสร้างบรรยากาศ และบริการกับเพื่อนร่วมงานทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ   3.  Fact   =  ทำงานบนพื้นฐานของการค้นหา และใช้ข้อเท็จจริง ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจการปฏิบัติงาน

            2 I  ได้แก่    1. Initiative   =   มุ่งคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นภายในองค์กร   2. Intellectual  =  เป็นผู้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนไฝ่รู้อยู่เสมอ รวมถึงสะสมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และนำความรู้ไปแบ่งปันให้ผู้อื่น เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรโดยรวม

            1 T  ได้แก่   1.  Teamwork  =   การทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงาน โดยมีการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน เชื่อมั่นในพลังของทีม ร่วมกันทำงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ย่อท้อ  

 • ต่อมาในปี คศ. 2003   จัดทำโครงการ  CCAP  ( Code of Competitive Adventage Pracice ) เป็นภาพใหญ่ขึ้นมา โดยจ้างที่ปรึกษา จากภายนอกมาสำรวจวิเคราะห์ว่าในอีก 4-5 ปี เรายังขาดอะไรอยู่  จึงมาสู่การทำ CCAP   ซึ่งจากการวิเคราห์พบว่า สิ่งที่ปูนฯ จะอยู่รอดได้  ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 5 เรื่องคือ

           1. Winning Market   =  ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ลูกค้าเป็นใหญ่   

           2. Corporate Excellence  =  การทำงานให้เป็นเลิศ  เช่น การใช้ Balance Scorecard ,KPI 

           3. Empowering People  =   ให้มีการกระจายอำนาจ

           4. Boundless Communication   =  การสื่อสาร ทุกคนรู้ข้อมูลข่าวสาร

           5. Organization Learning  =   ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

               - เปลี่ยนจาก การ Trainning มาเป็น Learning  เปลี่ยน Concept  จากการอบรมแบบเหวี่ยงแห ใช้ประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้มาเป็น Need to Know  ให้ในสิ่งที่เขาขาด  (Competency)

 • มีการกำหนด Core Values   เป็นค่านิยมร่วมของพนักงาน 5 ข้อ คือ

          1. Sustainable    = การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

          2. Hand - on         = การปรับสภาพแวดล้อมการทำงาน ยึดหลักฐานข้อมูล  Self Management

         3. Stretch Goals   =   การทำงานมุ่งเน้นกลยุทธ์ 

         4. Assertive  =  สร้างบรรยากาศการทำงาน กล้าคิด กล้าแสดงออก  Show and Share 

         5. Innovative  =   การสร้างสรรค์นวัตกรรม

 • ปี คศ.2005  มุ่งสู่   CCAP INNO   คือ การสร้างวัฒธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม   สร้าง Inno Man  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวเอง เปลี่ยนแนวคิด คิดนอกกรอบ เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น ไฝ่รู้ กล้าแสดงออก และกล้าลงมือทำ  ถ้าผู้นำหยุดนิ่ง ในไม่ช้า ผู้นำก็จะเป็นผู้ตามโดยไม่รู้ตัว  ควรนำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยน

          Innovative People   เป็นคุณลักษณะของพนักงานทุกคน คือกล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูดกล้าทำ กล้าริเริ่มกล้าเสี่ยง และกล้าเรียนไฝ่รู้

          สำหรับผู้บริหาร ต้องเป็น Innovative Leader คือ ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และ ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง                          

 •  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร จากแบบเดิมตามสายบังคับบัญชาแนวดิ่ง  จาก Section มาเป็นแบบใหม่ตามแนวราบ (Flat Organization )  มีการบริหารงานเป็น Cell ต่างๆ (Cell Management)
 • เริ่มทำ Empowerment  มีการกระจายอำนาจ   โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของการกระจายอำนาจ คือ

           1. ให้โอกาสพนักงานคิดเอง ทำเอง สามารถดำเนินการเองได้

           2. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม โดยใช้โครงการ CCemen เช่น โครงการพัฒนาจิต  การคิดอย่างเป็นระบบ   , EQ  Camp 

           3. การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น   Idea Tank , Quick Win Reward  ,  Show  & share 

      2. ได้พิสูจน์ทราบว่า แนวทางการจัดการความรู้ ของ สคส. ที่เน้น  2 P คือ  คน และ กระบวนการ  ( People & Process)   ว่าเดินมาถูกทางแล้ว  

 • จากการแลกเปลี่ยนในเรื่องการจัดการความรู้ของปูนฯ ทราบว่า เรื่องการจัดทำคลังความรู้ได้มีการทำมานานแล้ว และมีเยอะมาก แต่ไม่ได้ใช้....  ตอนนี้หันมาจัดการความรู้โดยเริ่มจากการพัฒนาคน และองค์กร สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ตัวความรู้ก็จะเกิดตามมา

       3. ได้เห็นการทำงานเป็นทีมเวอร์คที่เข้มแข็ง

 • โดยจะเห็นว่าทีมงานของปูนฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย มาร่วมกันทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ กับฝ่าย HRD 
 • และทีมทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนาน มีความสุข มีการแลกเปลี่ยนอย่างจริงใจ  ทำงานอย่างมีความสุข  สังเกตุจากทุกคนมีการแลกเปลี่ยนและยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา

                    Scc3

           คุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์  กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงงาน

                    Scc4

                     คณะผู้เข้าดูงาน...ตั้งใจฟังอย่างจดจ่อ....

                  Scc10

                 แผนผัง... SCI  Empowerment ของบริษัท         

                  Scc7

               ดูงานแบบจำลองกระบวนการผลิตในโรงงาน

                 Scc9

                                         สุ...จิ...ปุ...ลิ

                 Scc11

                                 ครอบครัว  3  2  1  FIT

                5. ได้ข้อคิดจากคุณหมอวิจารณ์ พานิช   ที่ได้ AAR  ในตอนสุดท้ายว่า 

                     -ที่จัดวันนี้ ชวนภาคราชการมาดู  สิ่งที่ยังไม่มีใครพูดถึง และทางปูนฯ จับเรื่องนี้มาก คือหลักเพลี้ยงพล้ำ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส  ที่ดำรงอยู่ได้ เพราะมีการปรับตัว  เป็นตัวเริ่มต้นนำมาสู่การทำ KM  ในรูปแบบนี้  คือ เน้น Process & People  

                     -ที่นี่..ทำ Knowledge Vision เก่ง  เป้าหมาย KM ซับซ้อนมาก  ดำเนินการหลายซ้อน  เดินมาด้วยภาพของการพัฒนาคน  เป็นหลักใหญ่ โดยมีการจัดการความรู้  แฝง เป็นเครื่องมือ มี  Show & Share ชัดเจน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Tacit Knowledge เกิด Reflextion   มีกระบวนการ CCEMEN  ทำให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัวเองได้  น่าชื่นชมมาก........     

                 นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก...จากการศึกษาดูงาน KM ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย)  ซึ่งถือว่าเป็น  Best Practices  ทางด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาคน และการจัดการความรู้   ในครั้งนี้........ เป็นการเปิดโลกทัศน์ตนเอง .ออกไปในโลกภายนอก  และจะได้นำประสบการณืต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไปค่ะ.....ขอบคุณ สคส. ที่จัดรายการดีๆ แบบนี้.... ขอให้ทำต่อไปนะค่ะ....ขอเป็นกำลังใจค่ะ......            

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#km#เอกชน#ดูงาน#ปูนซีเมนต์ไทย

หมายเลขบันทึก: 36003, เขียน: 28 Jun 2006 @ 19:31 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ไพโรจน์ ลิ้ม
IP: xxx.64.88.31
เขียนเมื่อ 
ฟังหลายคนที่ไปเล่า  น่าสนใจดีมาก  อ่านแล้วยิ่งรู้มากขึ้น  ขอชมเชยทุกท่าน ตั้งใจกันจริง ๆ ครับ
ธูวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณนันทามากนะคะที่ทำให้ผู้ไม่ได้ไปเห็นภาพชัดเจนมาก ๆ งานนี้มีแต่ผู้ประทับใจ อยากจะให้จังหวัดนำร่องไปดูด้วย
 • ขอบคุณท่านรองไพโรจน์ ที่แวะมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ..... 
 • เห็นด้วยกับพี่ธุวนันท์ ถ้ามีโอกาสคราวหน้า น่าจะให้ ทีม KM ของจังหวัดนำร่องได้มีโอกาสไปดูงานด้วย เป็นการเปิดโลกทัศน์ และได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆ ค่ะ.....
ชาญวิทย์ - นครศรี ฯ
IP: xxx.188.6.215
เขียนเมื่อ 

ชาญวิทย์ - นครศรีฯ 

ขอบคุณมากครับที่นำมาเล่าให้ฟัง  ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ  ติดตามบันทึกพี่นันทาตลอดเลยครับ

ขอบคุณและรู้สึกดีใจที่คุณชาญวิทย์ เข้ามาแลกเปลี่ยน  ติดตามอ่านของคุณชาญวิทย์ตลอดเช่นเดียวกันค่ะ....

เขียนเมื่อ 
มีความรู้สึกเหมือนได้ไปดูงานด้วย ขอบพระคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วรู้สึกได้ความรู้เหมือนกับได้ไปดูเองเลยครับ ขอบคุณที่นำมาเล่าต่อครับ
 • ขอบคุณและดีใจค่ะ ที่ท่าน ผอ.บวร  และคุณหมอพิเชษฐ์ เข้ามาแลกเปลี่ยน ช่วยเติมพลังในการเล่าเรื่องมากขึ้นค่ะ.....