ในการเรียนรู้วันนี้  ได้ความรู้เพิ่มเติมในหลายอย่าง เช่น  Ip  adderss ซึ่งก็หมายถึง  หมายเลขประจำเครื่องคอมทุกเครื่องที่ต่อเชื่อมกับระบบเครือข่าย  การเข้าใช้  Msn   และการสร้าง Space ของเราเอง  ซึ่งเป็นความรู้ที่สำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนวันนี้