Contact

ความรู้ที่ได้จากกการเรียนวันที่ 28 มิ.ย. 2549

  ความรู้  

สิ่งที่ได้รับในการเรียนวันนี้ก็คือ

1. ได้รู้วิธีที่จะตรวจสอบ IP Address ทั้งของเครื่องที่ใช้งานอยู่และจากเวบที่ใช้

2. รู้จักชื่อหนังสือที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

3. ได้รู้จัก www.bloggang.com

4. ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSN MESSENGER

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 35990, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ส่งงาน

Recent Posts 

Comments (0)