1.  อาจารย์ให้ชื่อหนังสือที่ควรอ่านหรือศึกษา  โดยแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3  คน  ต่อ  1  เล่ม  แล้วสรุปเนื้อหาลงใน  Blog

2.  ให้หา  ip  ของตัวเครื่อง  และหา  ip  ของแต่ละเว็บ

3.  ลองฝึกการ  Download โปรแกรม  msn  และ  สร้าง  spaces