ในเรื่อง Facts & Theory  ที่ผ่านมา  ผมได้กล่าวถึง  ข้อเท็จจริงช่วยจูงใจให้เราคิดสร้างทฤษฎี  คือ  จากข้อเท็จจริงสู่ทฤษฎี  ในบันทึกนี้ผมจะเสนอตัวอย่างง่ายๆสักหนึ่งตัวอย่าง  เกี่ยวกับการสร้างทฤษฎีจาก Facts  หรือจากผลการวิจัย      

       ในช่วงปี 1904   C.Spearman  ได้ศึกษาเกี่ยวกับสหสัมพันธ์(Correlation) ของคะแนนชุดต่างๆจากการสอบ เขาสังเกตเห็นว่า  มีค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์กระจัดกระจาย  บางคู่ก็สูง เช่น  r = .80  บางคู่ก็ต่ำ  เช่น r = .10 

        ข้อสอบก็ดี  คะแนนก็ดี  ค่า r ก็ดี  ต่างก็เป็นข้อเท็จจริง 

        เขาจึงสันนิษฐานจากข้อเท็จจริงเหล่านี้  และให้เหตุผลว่า  คะแนนจากการสอบคู่ใดมีค่าสัมประสิทธิ์ของสหสัมพันธ์สูง  ข้อสอบคู่นั้นจะต้องวัดได้ความสามารถอย่างเดียวกันออกมาได้มากๆร่วมกัน   ถ้าค่า  r = .00  ข้อสอบคู่นั้นจะไม่ได้วัดความสามารถเดียวกันออกมาเลย   เขาเรียกความสามารถร่วมอันนี้ว่า  ความสามารถทั่วไป (General Abillities)  หรือ  ปัญญาทั่วไป (General Intelligence)  และย่อว่า  G  หรือปัญญา G  หรือความสามารถ G  นอกจากนี้เขายังสันนิษฐานว่า  แบบทดสอบทุกฉบับจะต้องวัดได้ความสามารถพิเศษออกมาอีกด้วย เรียกว่า  Specific Abillity  ย่อว่า s  ถ้าเป็นแบบทดสอบสองชุดที่คะแนนมีสหสัมพันธ์กัน  ชุดแรกก็เป็น Sa,  ชุดหลังก็เป็น Sb  นั่นก็คือ  แบบทดสอบแต่ละชุดก็จะวัดได้ G + Sa  หรือ G + Sb    G และ S บางทีก็เรียกว่า Factor G,  Factor  Sa, Sb, 

       เขาจึงได้เสนอเป็นทฤษฎีขึ้นมา  ทฤษฎีนี้กล่าวว่า  ปัญญาของคนมีสองประเภทคือ  ปัญญาทั่วไป(General Intelligence - G )  และความสามารถพิเศษเฉพาะอย่าง (Specific Abillity - S)  ปัญญาทั่วไปจะเข้าไปมีบทบาทอยู่ในกิจกรรมทุกประเภทของคน   ส่วนความสามารถเฉพาะอย่างจะมีเฉพาะเป็นด้านๆ   และชื่อทฤษฎีนี้ว่า  Theory of  General  Intelligence   หรือ  Two - Factor Theory 

       ขอให้สังเกตว่า  พื้นฐานที่มาของการคิดสร้างทฤษฎีนี้คือ  ข้อเท็จจริง  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์   และคำกล่าวของทฤษฎีถึงแม้ว่าชี้ถึงสิ่งที่สังเกตไม่ได้  เช่น  ปัญญา  ความสามารถพิเศษ  แต่ก็สามารถนิรนัยไปสู่สิ่งที่สังเกตได้  หรือประจักษ์ได้  ดังนั้น  ทฤษฎีนี้จึงจัดเป็น ทฤษฎีเชิงประจักษ์  หรือ  Empirical Theory 

        และนี่คือ  จากข้อเท็จจริง หรือการวิจัย สู่ ทฤษฎี