คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล ( 1 )

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาด้านสาธารณสุข ให้แก่สถานบริการของรัฐ เพื่อการจัดการบริการสาธารณสุขของสถานบริการของรัฐ

                          ปลายปี 2542  กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และสำเนาแจ้งโรงพยาบาลต่าง ๆ ว่า  ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข มีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาด้านสาธารณสุข ให้แก่สถานบริการของรัฐ เพื่อการจัดการบริการสาธารณสุขของสถานบริการของรัฐ จึงมีหนังสือ ที่ สธ 0211/06/ ว 847 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เวียนให้ ผอ.รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล

                          บทบาทหน้าที่ตามเอกสารที่แนบ  ระบุให้คณะกรรมการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

                          1.สะท้อนปัญหาสาธารณสุข ข้อเสนอแนะ ความต้องการของชุมชนให้โรงพยาบาลได้รับรู้  ตลอดจนคุณภาพของโรงพยาบาลในสายตาประชาชน

                          2.เสนอแนะเชิงนโยบายด้านบริหาร เพื่อให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

                          3.รับรู้กิจการของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการบริการ

                          4.สนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาล ให้สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)