โรงเรียนแห่งการเรียนรู้

          โครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : วิถีปฏิรูปสู่โรงเรียนแห่งการ เรียนรู้" ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิย. ๔๙ ที่เชียงใหม่ ผมได้รับเชิญไปปาฐกถาพิเศษที่พิเศษจริงๆ คือแสดงโดย ๒ คน อีกท่านหนึ่งคือ ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ

          ชื่อของปาฐกถาพิเศษคือ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ และชุมชนแห่งการเรียนรู้" ดร. เลขาท่านคงจะพูดได้เยอะ เพราะ ท่านกำลังทำอยู่ทั้งสามประเด็น

          ผมสนใจว่าโรงเรียนจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร คำว่า "โรงเรียนแห่งการเรียนรู้" เป็นคำที่เข้าใจผิดได้ง่าย คนที่เข้าใจผิดก็จะบอกว่าโรงเรียนที่เขาสอนอยู่เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อยู่ แล้ว เพราะมีเด็กมาเรียนทุกวัน เป็นการมองคำว่า "เรียนรู้" ว่าเป็นกิจกรรมของนักเรียน แต่จริงๆ แล้วความหมายที่ถูกต้องของ "โรงเรียน แห่งการเรียนรู้" หมายถึงโรงเรียนที่มีความสามารถในการปรับตัว หรือพัฒนาตนเอง ให้ทำภารกิจได้ดีเป็นที่น่าชื่นชม และตัวบุคคลที่ทำ กิจกรรม "เรียนรู้" คือครู ผู้บริหาร กรรมการโรงเรียน และผู้นำชุมชน

           วัดความเป็น "โรงเรียนแห่งการเรียนรู้" ได้ง่ายที่ตัวนักเรียน และศิษย์ที่จบการศึกษาออกไป คือดูที่คุณภาพของผลผลิต   การวัดความเป็น "โรงเรียนแห่งการเรียนรู้" อีกอย่างหนึ่งคือวัดที่ครู ดูว่าครูมีกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานประจำหรือไม่ ถ้า บอกว่ามี ถามว่าทำอย่างไร มีการบันทึกไว้หรือไม่

วิจารณ์ พานิช

๒๘ มิย. ๔๙