KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 98. สมรรถนะ

ในการทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องใช้สมรรถนะหลากหลายด้าน

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 98. สมรรถนะ

  •  มองในมุมหนึ่ง KM คือเครื่องมือยกระดับสมรรถนะ (competency) ในการทำงานขององค์กร และของบุคคล
  • ในโมเดล ธารปัญญา สมรรถนะภาพรวมเพื่อการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ของกลุ่ม/หน่วยงาน แสดงอยู่ใน ตารางแห่งอิสรภาพ   มองจากมุมนี้ สมรรถนะ เป็นเครื่องมือทำ KM
  • ตารางแห่งอิสรภาพ เป็นเครื่องเตือนใจ ว่าในการทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องใช้สมรรถนะหลากหลายด้าน 
  • ไม่มีใครที่เก่งไปทุกด้าน   และไม่มีใครที่ด้อยทุกด้าน    แนวคิดเช่นนี้นำไปสู่การทำงานเป็นทีม เรียนรู้เป็นทีม   
  • หากมีการ ลปรร. ระหว่าง กลุ่ม/บุคคล ที่มีสมรรถนะด้านใดด้านหนึ่งสูง กับกลุ่ม/บุคคล ที่มีสมรรถนะด้านนั้นต่ำ    ก็จะเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย  
  • ยิ่งเอาความรู้/เทคนิค ที่มีการ ลปรร. กัน ไปทดลองปรับใช้   แล้วนำผลของการลองนำไปใช้ มา ลปรร. กันอีก    จะเกิดการยกระดับความรู้ หรือหมุนเกลียวความรู้   หรือยกระดับสมรรถนะ นั่นเอง
  • เมื่อแตกสมรรถนะแต่ละตัวย่อยลงไปอีก ก็จะได้สมรรถนะย่อยอีกจำนวนหนึ่ง    ทำให้เห็นว่า สมรรถนะแต่ละตัวไม่ใช่สิ่งที่อยู่โดดๆ    แต่จริงๆ แล้ว สมรรถนะแต่ละตัว เป็น กลุ่มสมรรถนะ    และสมรรถนะย่อยในกลุ่มหนึ่ง อาจไปสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลกับอีกกลุ่มสมรรถนะหนึ่ง  
  • การพัฒนาสมรรถนะย่อย จากกลุ่มสมรรถนะที่ ๑    อาจทำยากกว่าพัฒนาผ่านกลุ่มสมรรถนะที่ ๒   การทดลองทำจริงเท่านั้นที่จะให้คำตอบ   และ ลางเนื้อชอบลางยา    คนบางคนอาจชอบพัฒนผ่านกลุ่มสมรรถนะที่ ๑   แต่บางคนอาจพัฒนาผ่านกลุ่มสมรรถนะที่ ๒ ได้ผลดีกว่า    ต้องปฏิบัติจริง จึงจะรู้ 

วิจารณ์ พานิช

๓ เมย. ๔๙  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)