การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหารการศึกษากับพฤติกรรมการนิเทศ

ในวงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถื่อว่าการนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  แต่ในภาคปฏิบัตินั้นเนื่องจากงานบริหารการศึกษามีความครอบคลุมงานต่างๆ หลายด้าน และมีปริมาณงานในความรับผิดชอบค่อนข้างมาก  อย่างไรก็ตามการนิเทศการศึกษากับการบริหารงานการศึกษามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างมาก  ทั้งการบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษาต่างก็มุ่งหวังที่คุณภาพของผลผลิตของการจัดการศึกษาคือเด็กนักเรียนเช่นเดียวกัน  งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  จุดประสงค์หลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ก็คือการช่วยเหลือครูได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน  ได้พัฒนาทักษะในวิชาชีพให้สูงขึ้น  การนิเทศการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของพฤติกรรมการนิเทศ  หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการนิเทศอย่างลึกซึ้ง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนิเทศของผู้รับการนิเทศให้จงได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ความเห็น (0)