รายงานสรุป การอบรมโครงการพัฒนาถาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ มน.(โดย อ.อรัญญา จิระวิริยะกุล)

นิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตามที่มหาวิทยานเรศวนได้มีความร่วมมือทางวิชกาการกับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์  ในการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ  เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2549  โดยมีกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้ 

สัปดาห์ที่ 1  - สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(Placement test) เพื่อจัดเข้าเรียนในระดับที่เหมาะสม ซึ่งแบ่งออกเป็น foundation class, intermediate class และ Advance class 

                  - รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ Massey University

สัปดาห์ที่ 2-6 อบรมภาษาอังกฤษโดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น Morning class(9.00-11.45) และ Afternoon class (12.30-15.00)

สัปดาห์ที่ 7-8  - อบรมภาษาอังกฤษโดยเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ได้แก่ การเขียนรายงาน 1,000-2,000 คำ (Essay) และการนำเสนอหน้าห้อง (Presentation)     -  อบรมภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะเพื่อใช้ในการสอบ IELTS 

เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม   การอบรมได้พัฒนาทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เน้นด้านการเสนอความคิดจากหัวข้อที่ผู้สอนเสนอ โดยหลักสูตรจะรวมถึงการศึกษาภาษาอังกฤษและการอบรมทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งเทคนิคในการสอบ IELTS

ประโยชน์ที่ได้รับ   ได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษอังกฤษในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์  ผู้เข้าอบรมไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้จากการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย 

                                                              (นางสาวอรัญญา  จิระวิริยะกุล)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบุคคลสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
น่าชื่นใจแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยครับที่มีโครงการดี ๆ สำหรับบุคลากรต่าง ๆ มากมาย แต่ขออนุญาตฝากให้นำสิ่งดี ๆ ที่ได้รับนี้ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาด้วยนะครับ นอกเหนือจากที่เราได้ความรู้แล้ว ช่วยกันแบ่งปันให้นักศึกษาด้วยนะครับ เล็กน้อยก็ยังดี นอกเหนือจากการที่เราจะรอเมื่อเรียนจบปริญญาเอกต่างประเทศมาแล้ว วันนี้ พรุ่งนี้ ก็ขอให้นักศึกษาได้ประโยชน์บ่อย ๆ นะครับ เพราะบางครั้งนักศึกษาอาจจะต้องออกไปเผชิญกับสภาวะการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะเรียนจบมาก็ได้นะครับ ขอบคุณครับ